Bibliome.ai BRAF c.1999T>C ;(p.F667L)

Variant ID: 7-140739940-A-G

NM_004333.4(BRAF):c.1999T>C;(p.F667L)

This variant was identified in 1 publication

View hg19 version.
Publications:


Specific TP53 subtype as biomarker for immune checkpoint inhibitors in lung adenocarcinoma.

Ebiomedicine
Sun, Hao H; Liu, Si-Yang SY; Zhou, Jia-Ying JY; Xu, Jin-Tian JT; Zhang, Huang-Kai HK; Yan, Hong-Hong HH; Huan, Jiao-Jiao JJ; Dai, Ping-Ping PP; Xu, Chong-Rui CR; Su, Jian J; Guan, Yan-Fang YF; Yi, Xin X; Yu, Rong-Shan RS; Zhong, Wen-Zhao WZ; Wu, Yi-Long YL
Publication Date: 2020-10

Variant appearance in text: BRAF: Phe667Leu
PubMed Link: 32927274
Variant Present in the following documents:
  • mmc2.xlsx, sheet 1
View BVdb publication page