PMID: 35056760

PCSK9 as a Target for Development of a New Generation of Hypolipidemic Drugs.

Molecules (Basel, Switzerland)
Kuzmich, Nikolay N, Andresyuk, Elena E, Porozov, Yuri Y, Tarasov, Vadim V, Samsonov, Mikhail M, Preferanskaya, Nina N, Veselov, Valery V, Alyautdin, Renad R
2022-01-10

4 variants were identified in this publication


Variant ID Gene cDNA Protein Consequence Exon Intron
1-55523127-G-T PCSK9 c.1120G>T p.D374Y Missense 7/12 -
1-55523855-G-A PCSK9 c.1327G>A p.A443T Missense 8/12 -
1-55529215-C-A PCSK9 c.2037C>A p.C679* Nonsense 12/12 -
1-55524201-T-C PCSK9 c.1384T>C p.S462P Missense 9/12 -