PMID: 35117430

Association of CMYC polymorphisms with hepatoblastoma risk.

Translational cancer research
Yang, Tianyou T, Wen, Yang Y, Li, Jiahao J, Tan, Tianbao T, Yang, Jiliang J, Pan, Jing J, Hu, Chao C, Yao, Yuxiao Y, Zhang, Jiao J, Li, Suhong S, Xia, Huimin H, He, Jing J, Zou, Yan Y
2020-02

1 variant was identified in this publication


Variant ID Gene cDNA Protein Consequence Exon Intron
8-128753254-A-G MYC c.*50A>G - 3-UTRSNV 3/3 -