PMID: 35399540

Integrated genomic analyses identify high-risk factors and actionable targets in T-cell acute lymphoblastic leukemia.

Blood science (Baltimore, Md.)
Zhu, Haichuan H, Dong, Bingjie B, Zhang, Yingchi Y, Wang, Mei M, Rao, Jianan J, Cui, Bowen B, Liu, Yu Y, Jiang, Qian Q, Wang, Weitao W, Yang, Lu L, Yu, Anqi A, Li, Zongru Z, Liu, Chao C, Zhang, Leping L, Huang, Xiaojun X, Zhu, Xiaofan X, Wu, Hong H
2022-01

854 variants were identified in this publication


Variant ID Gene cDNA Protein Consequence Exon Intron
22-26864537-G-A HPS4 c.649C>T p.R217* Nonsense 8/14 -
6-35479569-T-C TULP1 c.205A>G p.R69G Missense 4/15 -
2-198265455-T-C SF3B1 c.2702A>G p.Q901R Missense 18/25 -
7-127014225-T-C ZNF800 c.1165A>G p.T389A Missense 5/6 -
15-59192022-A-C SLTM c.704T>G p.V235G Missense 7/21 -
10-90574938-G-T LIPM c.668G>T p.S223I Missense 5/9 -
13-114009781-C-T GRTP1 c.197G>A p.R66Q Missense 3/8 -
4-55598105-G-A KIT c.2302G>A p.D768N Missense 16/21 -
16-58075602-C-T MMP15 c.992C>T p.P331L Missense 6/10 -
2-47637236-T-C MSH2 c.370T>C p.S124P Missense 3/16 -
20-52193553-G-A ZNF217 c.1750C>T p.Q584* Nonsense 4/6 -
12-49424392-G-A KMT2D c.13831C>T p.L4611F Missense 42/55 -
7-151945399-A-G KMT2C c.2120T>C p.I707T Missense 14/59 -
7-151851141-G-C KMT2C c.12230C>G p.S4077* Nonsense 48/59 -
7-143028408-G-C CLCN1 c.1063G>C p.G355R Missense 9/23 -
9-139407560-C-T NOTCH1 c.2380G>A p.E794K Missense 15/34 -
9-139410000-C-T NOTCH1 c.1838G>A p.R613H Missense 11/34 -
12-52685188-C-T KRT81 c.62G>A p.R21Q Missense 1/9 -
16-2125845-A-G TSC2 c.2591A>G p.Q864R Missense 23/42 -
16-3779329-C-T CREBBP c.5719G>A p.A1907T Missense 31/31 -
X-70349942-G-A MED12 c.3925G>A p.D1309N Missense 28/45 -
7-151878445-C-T KMT2C c.6500G>A p.R2167Q Missense 36/59 -
2-16082568-C-G MYCN c.382C>G p.R128G Missense 2/3 -
12-6697090-C-T CHD4 c.3491G>A p.G1164E Missense 24/40 -
19-15271525-G-A NOTCH3 c.6914C>T p.T2305I Missense 33/33 -
10-98762690-C-T SLIT1 c.3925G>A p.G1309S Missense 35/37 -
5-140182209-C-T PCDHA3 c.1427C>T p.T476M Missense 1/4 -
2-132021903-G-A POTEE c.2875G>A p.E959K Missense 18/18 -
6-41904302-C-T CCND3 c.706G>A p.E236K Missense 4/5 -
11-78380300-C-G TENM4 c.7090G>C p.G2364R Missense 32/34 -
3-185993435-G-A DGKG c.811C>T p.R271W Missense 10/25 -
19-23159624-A-C ZNF728 c.515T>G p.L172R Missense 4/4 -
7-129912925-G-T CPA2 c.394G>T p.E132* Nonsense 5/11 -
5-140209015-G-A PCDHA6 c.1339G>A p.D447N Missense 1/4 -
9-115651934-C-T SLC46A2 c.1028G>A p.R343H Missense 1/4 -
20-33440318-C-T GGT7 c.1343G>A p.R448Q Missense 11/15 -
19-54647480-G-T CNOT3 c.253G>T p.E85* Nonsense 5/18 -
15-22743150-G-A GOLGA6L1 c.1535G>A p.R512Q Missense 8/9 -
7-150878421-G-A ASB10 c.709C>T p.R237W Missense 3/6 -
11-3849187-T-A RHOG c.182A>T p.Q61L Missense 2/2 -
6-161560589-G-A AGPAT4 c.907C>T p.R303W Missense 8/9 -
6-79735296-G-A PHIP c.863C>T p.S288F Missense 9/40 -
11-58034968-C-A OR10W1 c.363G>T p.L121F Missense 1/1 -
X-133547934-G-T PHF6 c.667G>T p.E223* Nonsense 7/11 -
17-30303600-T-C SUZ12 c.884T>C p.F295S Missense 8/16 -
6-4892484-G-A CDYL c.562G>A p.G188R Missense 2/7 -
9-139399332-A-T NOTCH1 c.4811T>A p.V1604E Missense 26/34 -
12-91347861-G-A CCER1 c.659C>T p.T220M Missense 1/1 -
6-135509033-A-T MYB c.203A>T p.N68I Missense 3/16 -
13-33261294-G-C PDS5B c.1227G>C p.M409I Missense 12/35 -
13-33261294-G-A PDS5B c.1227G>A p.M409I Missense 12/35 -
13-33261294-G-T PDS5B c.1227G>T p.M409I Missense 12/35 -
5-141052405-C-T ARAP3 c.1181G>A p.R394Q Missense 8/33 -
11-6129534-T-C OR56B4 c.526T>C p.S176P Missense 1/1 -
6-135518234-C-A MYB c.1339C>A p.P447T Missense 10/16 -
2-174820034-C-G SP3 c.1206G>C p.E402D Missense 4/7 -
15-42042029-A-C MGA c.6224A>C p.K2075T Missense 17/24 -
6-70065747-G-A ADGRB3 c.3590G>A p.R1197Q Missense 28/32 -
1-186277166-A-G PRG4 c.2315A>G p.E772G Missense 7/13 -
15-42042145-G-A MGA c.6340G>A p.V2114M Missense 17/24 -
6-158902262-G-A TULP4 c.1427G>A p.R476H Missense 8/14 -
5-60194177-C-T ERCC8 c.769G>A p.G257R Missense 9/12 -
X-133551267-C-G PHF6 c.903C>G p.Y301* Nonsense 9/11 -
21-36252994-T-A RUNX1 c.368A>T p.D123V Missense 5/9 -
1-11106735-G-A MASP2 c.290C>T p.T97M Missense 3/11 -
13-27333357-G-A GPR12 c.608C>T p.S203L Missense 2/2 -
9-139399416-A-T NOTCH1 c.4727T>A p.V1576E Missense 26/34 -
7-4821291-G-A AP5Z1 c.272G>A p.R91Q Missense 3/17 -
10-8106045-C-T GATA3 c.868C>T p.L290F Missense 4/6 -
19-45992164-G-A RTN2 c.1322C>T p.S441L Missense 7/11 -
16-67644970-G-T CTCF c.235G>T p.E79* Nonsense 3/12 -
12-49434423-G-A KMT2D c.7130C>T p.P2377L Missense 32/55 -
2-171572943-G-A SP5 c.226G>A p.D76N Missense 2/2 -
1-200569566-G-A KIF14 c.2218C>T p.R740* Nonsense 12/30 -
1-116380600-C-T NHLH2 c.394G>A p.V132I Missense 3/3 -
11-17793575-G-A KCNC1 c.934G>A p.V312I Missense 2/4 -
3-50326277-C-T IFRD2 c.1169G>A p.R326H Missense 9/12 -
7-151851141-G-T KMT2C c.12230C>A p.S4077* Nonsense 48/59 -
11-3239241-C-T MRGPRG c.803G>A p.R268Q Missense 1/1 -
14-89069271-C-A ZC3H14 c.1614C>A p.D538E Missense 12/17 -
1-151238792-G-A PSMD4 c.772G>A p.D258N Missense 8/10 -
7-100730882-G-C TRIM56 c.289G>C p.G97R Missense 3/3 -
14-99641779-G-A BCL11B c.1394C>T p.S465L Missense 4/4 -
14-99641759-G-A BCL11B c.1414C>T p.R472C Missense 4/4 -
11-71149977-C-T DHCR7 c.779G>A p.R260Q Missense 7/9 -
6-107824976-G-A SOBP c.212G>A p.R71Q Missense 2/7 -
11-108196191-C-A ATM c.6727C>A p.Q2243K Missense 46/63 -
8-49832978-A-T SNAI2 c.102T>A p.Y34* Nonsense 2/3 -
16-67654655-G-T CTCF c.1142G>T p.C381F Missense 6/12 -
8-49832978-A-C SNAI2 c.102T>G p.Y34* Nonsense 2/3 -
16-8993589-C-A USP7 c.2335G>T p.E779* Nonsense 22/31 -
16-9012969-G-T USP7 c.639C>A p.Y213* Nonsense 6/31 -
22-50906107-C-G SBF1 c.292G>C p.V98L Missense 4/41 -
16-9012969-G-C USP7 c.639C>G p.Y213* Nonsense 6/31 -
17-19866326-G-T AKAP10 c.146C>A p.S49Y Missense 3/15 -
X-53115012-G-T TSPYL2 c.1438G>T p.E480* Nonsense 6/7 -
18-67795675-A-G RTTN c.3062T>C p.L1021P Missense 24/49 -
3-47164026-A-C SETD2 c.2100T>G p.D700E Missense 3/21 -
11-66084394-G-T CD248 c.105C>A p.Y35* Nonsense 1/1 -
4-961734-C-T DGKQ c.745G>A p.V249M Missense 6/23 -
11-66084394-G-C CD248 c.105C>G p.Y35* Nonsense 1/1 -
5-34925040-C-T BRIX1 c.752C>T p.P251L Missense 9/10 -
1-147095715-C-G BCL9 c.3236C>G p.P1079R Missense 10/10 -
6-56044499-C-A COL21A1 c.517G>T p.E173* Nonsense 3/30 -
22-23656888-A-G BCR c.3713A>G p.E1238G Missense 22/23 -
2-70188265-T-C ASPRV1 c.556A>G p.I102V Missense 1/1 -
11-108199851-A-T ATM c.7193A>T p.Y2398F Missense 49/63 -
8-98155356-G-A CPQ c.1364G>A p.W455* Nonsense 8/8 -
8-98155357-G-A CPQ c.1365G>A p.W455* Nonsense 8/8 -
1-17273363-G-T CROCC c.2391G>T p.Q797H Missense 17/37 -
1-17273363-G-C CROCC c.2391G>C p.Q797H Missense 17/37 -
6-135517070-A-T MYB c.1133A>T p.H378L Missense 9/16 -
15-42005510-T-A MGA c.3246T>A p.C1082* Nonsense 9/24 -
9-103109470-T-A TEX10 c.399A>T p.Q133H Missense 3/15 -
14-45609896-C-G FANCM c.743C>G p.P248R Missense 3/23 -
5-150923903-A-T FAT2 c.6785T>A p.V2262E Missense 10/24 -
3-50369088-C-A RASSF1 c.662G>T p.R221M Missense 4/6 -
1-22202829-C-T HSPG2 c.2896G>A p.E966K Missense 23/97 -
7-5541105-G-T FBXL18 c.795C>A p.F265L Missense 3/5 -
11-17743047-G-C MYOD1 c.955G>C p.V319L Missense 3/3 -
11-17743047-G-T MYOD1 c.955G>T p.V319L Missense 3/3 -
19-50862845-G-A NAPSA c.851C>T p.T284M Missense 7/9 -
5-50689392-C-T ISL1 c.998C>T p.S333F Missense 6/6 -
2-60689262-G-C BCL11A c.785C>G p.T262S Missense 4/4 -
5-53751977-C-A HSPB3 c.358C>A p.L120I Missense 1/1 -
7-5541107-A-G FBXL18 c.793T>C p.F265L Missense 3/5 -
7-5541105-G-C FBXL18 c.795C>G p.F265L Missense 3/5 -
14-24901426-G-T KHNYN c.959G>T p.C320F Missense 3/8 -
9-110249378-C-A KLF4 c.1195G>T p.D399Y Missense 4/5 -
11-66999051-G-T KDM2A c.1099G>T p.G367W Missense 12/21 -
22-26298599-C-T MYO18B c.4843C>T p.Q1615* Nonsense 30/44 -
2-79312362-C-G REG1B c.481G>C p.V161L Missense 6/6 -
4-120422404-A-G PDE5A c.2411T>C p.L804P Missense 20/21 -
20-42089528-G-T SRSF6 c.860G>T p.G287V Missense 6/6 -
X-102968831-T-A TMEM31 c.412T>A p.F138I Missense 3/3 -
22-32555003-G-A C22orf42 c.200C>T p.P67L Missense 1/9 -
20-61300363-G-A SLCO4A1 c.1958G>A p.G653D Missense 11/12 -
X-70352382-A-G MED12 c.4409A>G p.Q1470R Missense 31/45 -
9-139412643-G-C NOTCH1 c.1201C>G p.P401A Missense 7/34 -
9-139399244-CACG-C NOTCH1 c.4897_4899delCGT p.R1633del InFrameDeletion 26/34 -
12-49446741-T-C KMT2D c.1069A>G p.T357A Missense 9/55 -
12-49432177-A-T KMT2D c.8962T>A p.C2988S Missense 35/55 -
12-49432176-C-G KMT2D c.8963G>C p.C2988S Missense 35/55 -
12-49431370-T-C KMT2D c.9769A>G p.K3257E Missense 35/55 -
X-70339238-TTG-AGGGCAAGC MED12 c.115_117delinsAGGGCAAGC p.L39delinsRAS MultiAAMissense 2/45 -
X-70338669-C-A MED12 c.65C>A p.P22H Missense 1/45 -
16-67645413-C-A CTCF c.678C>A p.Y226* Nonsense 3/12 -
16-67645413-C-G CTCF c.678C>G p.Y226* Nonsense 3/12 -
X-133547629-C-A PHF6 c.527C>A p.S176* Nonsense 6/11 -
X-133547629-C-G PHF6 c.527C>G p.S176* Nonsense 6/11 -
16-67662273-G-T CTCF c.1519G>T p.E507* Nonsense 9/12 -
16-8990905-C-A USP7 c.2770G>T p.E924* Nonsense 26/31 -
X-70349538-G-T MED12 c.3700G>T p.E1234* Nonsense 27/45 -
16-67655371-T-C CTCF c.1234T>C p.C412R Missense 7/12 -
X-70339656-T-G MED12 c.325T>G p.S109A Missense 3/45 -
7-150840657-G-A AGAP3 c.2503G>A p.V835I Missense 17/18 -
18-42530995-A-G SETBP1 c.1690A>G p.I564V Missense 4/6 -
18-67715245-G-A RTTN c.5503C>T p.Q1835* Nonsense 40/49 -
X-63411961-T-G AMER1 c.1206A>C p.E402D Missense 2/2 -
X-63411961-T-A AMER1 c.1206A>T p.E402D Missense 2/2 -
2-39187418-C-T ARHGEF33 c.1972C>T p.R658W Missense 16/18 -
16-72992801-A-G ZFHX3 c.1244T>C p.I415T Missense 2/10 -
1-198723466-A-C PTPRC c.3578A>C p.E1193A Missense 32/33 -
18-67809620-C-G RTTN c.2485G>C p.E829Q Missense 19/49 -
2-43452689-C-T ZFP36L2 c.254G>A p.S85N Missense 2/2 -
2-43452779-C-T ZFP36L2 c.164G>A p.R55Q Missense 2/2 -
9-8376638-G-A PTPRD c.4475C>T p.T1492I Missense 38/46 -
18-74091912-C-A ZNF516 c.2158G>T p.G720W Missense 4/8 -
6-86346713-T-C SYNCRIP c.638A>G p.K213R Missense 6/11 -
7-91712539-A-C AKAP9 c.8216A>C p.H2739P Missense 33/50 -
18-74091996-C-T ZNF516 c.2074G>A p.E692K Missense 4/8 -
2-215843695-G-A ABCA12 c.4810C>T p.P1604S Missense 32/53 -
X-53115403-T-C TSPYL2 c.1829T>C p.I610T Missense 6/7 -
4-74008425-C-T ANKRD17 c.2017G>A p.A673T Missense 12/34 -
8-41469466-G-A GPAT4 c.656G>A p.R219Q Missense 6/13 -
12-81471985-G-A ACSS3 c.86G>A p.G29E Missense 1/16 -
4-73956921-T-C ANKRD17 c.6424A>G p.T2142A Missense 29/34 -
8-103292627-T-C UBR5 c.5996A>G p.N1999S Missense 42/59 -
8-103305929-G-A UBR5 c.4493C>T p.T1498I Missense 34/59 -
11-113270139-G-T ANKK1 c.1448G>T p.R483L Missense 8/8 -
2-234621858-T-C UGT1A5 c.221T>C p.F74S Missense 1/5 -
6-32138231-C-T AGPAT1 c.481G>A p.E161K Missense 4/7 -
17-30323838-G-T SUZ12 c.1816G>T p.V606F Missense 15/16 -
1-65313300-T-C JAK1 c.1814A>G p.Y605C Missense 13/25 -
1-65307007-GA-AT JAK1 c.2569_2570delTCinsAT p.S857I Missense 19/25 -
17-30293199-TTTC-T SUZ12 c.493_495delTTC p.F165del InFrameDeletion 5/16 -
17-30323871-T-A SUZ12 c.1849T>A p.W617R Missense 15/16 -
17-30323871-T-C SUZ12 c.1849T>C p.W617R Missense 15/16 -
17-30302582-G-A SUZ12 c.673G>A p.G225R Missense 7/16 -
17-30302582-G-C SUZ12 c.673G>C p.G225R Missense 7/16 -
20-31023199-C-T ASXL1 c.2684C>T p.S895F Missense 13/13 -
17-30323873-G-T SUZ12 c.1851G>T p.W617C Missense 15/16 -
17-30323873-G-C SUZ12 c.1851G>C p.W617C Missense 15/16 -
7-152132841-G-A KMT2C c.31C>T p.Q11* Nonsense 1/59 -
19-17948744-CCAT-C JAK3 c.1696_1698delATG p.M566del InFrameDeletion 12/24 -
3-47165148-ATCT-A SETD2 c.975_977delAGA p.E325del InFrameDeletion 3/21 -
7-151878593-G-A KMT2C c.6352C>T p.Q2118* Nonsense 36/59 -
13-60545110-G-A DIAPH3 c.1835C>T p.P612L Missense 16/28 -
17-37682173-C-G CDK12 c.3364C>G p.L1122V Missense 13/14 -
X-69719741-C-T DLG3 c.1987C>T p.R663* Nonsense 16/19 -
13-103402419-C-T CCDC168 c.628G>A p.G210R Missense 4/4 -
13-103402419-C-G CCDC168 c.628G>C p.G210R Missense 4/4 -
6-4892484-G-C CDYL c.562G>C p.G188R Missense 2/7 -
20-48807935-TCTC-T CEBPB c.367_369delTCC p.S123del InFrameDeletion 1/1 -
2-27324253-TGGC-T CGREF1 c.844_846delGCC p.A282del InFrameDeletion 6/6 -
20-61981685-G-A CHRNA4 c.1078C>T p.R360W Missense 5/6 -
4-40339317-G-T CHRNA9 c.301G>T p.G101C Missense 3/5 -
2-74043494-A-T C2orf78 c.2144A>T p.K715M Missense 3/3 -
19-12858799-T-C GET3 c.928T>C p.Y310H Missense 7/7 -
8-8560137-G-A CLDN23 c.229G>A p.V77M Missense 1/1 -
8-62212595-G-A CLVS1 c.209G>A p.R70H Missense 2/6 -
13-40261687-G-A COG6 c.836G>A p.R279H Missense 9/19 -
17-59821806-G-T BRIP1 c.2244C>A p.Y748* Nonsense 15/20 -
1-115280663-C-T CSDE1 c.230G>A p.R77Q Missense 4/20 -
8-3000052-T-A CSMD1 c.6176A>T p.E2059V Missense 41/70 -
1-91182289-G-A BARHL2 c.464C>T p.A155V Missense 1/3 -
15-75968876-C-T CSPG4 c.5984G>A p.R1995Q Missense 10/10 -
11-108173601-G-C ATM c.5341G>C p.D1781H Missense 36/63 -
11-108164086-A-G ATM c.4658A>G p.E1553G Missense 31/63 -
2-25966298-T-C ASXL2 c.2908A>G p.K970E Missense 13/13 -
11-108151776-G-A ATM c.3457G>A p.V1153I Missense 24/63 -
6-135517048-CCAG-C MYB c.1114_1116delGCA p.A372del InFrameDeletion 9/16 -
15-42046642-G-A MGA c.7016G>A p.C2339Y Missense 18/24 -
15-42041323-A-G MGA c.5518A>G p.I1840V Missense 17/24 -
2-25966315-A-G ASXL2 c.2891T>C p.M964T Missense 13/13 -
16-3929881-T-C CREBBP c.37A>G p.K13E Missense 1/31 -
2-25966366-G-A ASXL2 c.2840C>T p.P947L Missense 13/13 -
5-35874577-ATC-GGTCTTGCATGTAGGGACCTT IL7R c.733_735delinsGGTCTTGCATGTAGGGACCTT p.I245delinsGLACRDL MultiAAMissense 6/8 -
11-108196818-T-C ATM c.6841T>C p.Y2281H Missense 47/63 -
5-35874575-CC-GCATGCCT IL7R c.730_732delinsAGCATGCCT p.T244delinsSMP MultiAAMissense 6/8 -
11-108155132-G-C ATM c.3925G>C p.A1309P Missense 26/63 -
16-3779221-G-A CREBBP c.5827C>T p.P1943S Missense 31/31 -
5-35874610-TTG-GAGCATCTTGTA IL7R c.766_768delinsGAGCATCTTGTA p.L256delinsEHLV MultiAAMissense 6/8 -
9-103109056-T-G TEX10 c.813A>C p.E271D Missense 3/15 -
19-54648024-G-A CNOT3 c.439G>A p.E147K Missense 7/18 -
16-3779105-C-G CREBBP c.5943G>C p.M1981I Missense 31/31 -
16-3779105-C-A CREBBP c.5943G>T p.M1981I Missense 31/31 -
6-135517072-C-A MYB c.1135C>A p.Q379K Missense 9/16 -
14-99641877-G-T BCL11B c.1296C>A p.C432* Nonsense 4/4 -
X-133559233-T-G PHF6 c.971T>G p.L324R Missense 10/11 -
X-133551217-C-T PHF6 c.853C>T p.Q285* Nonsense 9/11 -
14-99737528-G-A BCL11B c.28C>T p.Q10* Nonsense 1/4 -
14-99641822-C-T BCL11B c.1351G>A p.G451S Missense 4/4 -
14-99641770-C-A BCL11B c.1403G>T p.S468I Missense 4/4 -
9-139413169-T-A NOTCH1 c.973A>T p.N325Y Missense 6/34 -
9-139391095-G-A NOTCH1 c.7096C>T p.Q2366* Nonsense 34/34 -
3-47164026-A-T SETD2 c.2100T>A p.D700E Missense 3/21 -
17-30325844-T-A SUZ12 c.2042T>A p.L681H Missense 16/16 -
10-16911677-G-A CUBN c.9412C>T p.Q3138* Nonsense 59/67 -
5-64079709-C-T CWC27 c.299C>T p.A100V Missense 4/14 -
11-107325249-G-T CWF19L2 c.266C>A p.A89E Missense 3/18 -
17-76698264-T-C CYTH1 c.296A>G p.Q99R Missense 5/14 -
11-66359328-G-A CCDC87 c.1159C>T p.R387C Missense 1/1 -
11-85977140-G-T EED c.742G>T p.G248C Missense 8/12 -
19-40363036-C-T FCGBP c.15034G>A p.G5012R Missense 32/36 -
19-40363036-C-G FCGBP c.15034G>C p.G5012R Missense 32/36 -
2-163133259-C-T IFIH1 c.2242G>A p.G748R Missense 11/16 -
2-163133259-C-G IFIH1 c.2242G>C p.G748R Missense 11/16 -
17-80477910-T-C FOXK2 c.146T>C p.M49T Missense 1/9 -
16-1639731-C-T IFT140 c.685G>A p.A229T Missense 7/31 -
4-162577617-G-C FSTL5 c.757C>G p.Q253E Missense 7/16 -
1-240370962-AGCG-A FMN2 c.2853_2855delGGC p.A952del InFrameDeletion 5/18 -
13-31035521-ATCT-A HMGB1 c.618_620delAGA p.E206del InFrameDeletion 5/5 -
17-11554619-G-T DNAH9 c.2331G>T p.E777D Missense 13/69 -
2-84949818-C-T DNAH6 c.9862C>T p.R3288C Missense 60/77 -
3-51989990-G-A GPR62 c.322G>A p.A108T Missense 1/1 -
17-7907036-C-T GUCY2D c.671C>T p.S224F Missense 2/20 -
15-73660427-G-A HCN4 c.185C>T p.A62V Missense 1/8 -
12-48192627-G-C HDAC7 c.199C>G p.L67V Missense 3/26 -
X-34150290-T-C FAM47A c.106A>G p.R36G Missense 1/1 -
5-60194177-C-G ERCC8 c.769G>C p.G257R Missense 9/12 -
20-45633604-G-A EYA2 c.179G>A p.R60H Missense 4/16 -
1-64021179-G-C EFCAB7 c.1207G>C p.E403Q Missense 9/14 -
1-216680312-A-T ESRRG c.1346T>A p.L449H Missense 7/7 -
2-222294838-G-T EPHA4 c.2530C>A p.P844T Missense 15/18 -
12-132498084-G-A EP400 c.3661G>A p.E1221K Missense 18/53 -
18-28714547-C-A DSC1 c.1864G>T p.E622* Nonsense 12/16 -
17-47810061-G-A FAM117A c.218C>T p.A73V Missense 2/8 -
18-28576873-G-A DSC3 c.2377C>T p.R793W Missense 15/16 -
11-31804941-C-T ELP4 c.1144C>T p.R382* Nonsense 10/10 -
17-27086608-C-A FAM222B c.369G>T p.L123F Missense 3/3 -
6-27834953-C-T H1-5 c.355G>A p.A119T Missense 1/1 -
10-49203482-C-T FAM25C c.199G>A p.E67K Missense 3/3 -
X-153736184-C-T FAM3A c.343G>A p.G115S Missense 6/9 -
3-52427483-C-G DNAH1 c.10608C>G p.N3536K Missense 66/78 -
3-52427483-C-A DNAH1 c.10608C>A p.N3536K Missense 66/78 -
12-111884794-C-G SH2B3 c.883C>G p.L295V Missense 4/8 -
4-187584635-T-C FAT1 c.3398A>G p.N1133S Missense 3/27 -
9-5064932-T-C JAK2 c.1106T>C p.I369T Missense 9/25 -
12-12037429-T-G ETV6 c.1060T>G p.Y354D Missense 6/8 -
4-187539308-G-C FAT1 c.8432C>G p.S2811C Missense 10/27 -
9-5029867-T-A JAK2 c.311T>A p.I104K Missense 4/25 -
6-41903731-GGCT-G CCND3 c.823_825delAGC p.S275del InFrameDeletion 5/5 -
9-5069188-G-T JAK2 c.1493G>T p.C498F Missense 11/25 -
19-54657503-C-T CNOT3 c.2089C>T p.R697* Nonsense 17/18 -
12-12037421-A-G ETV6 c.1052A>G p.D351G Missense 6/8 -
22-41573104-C-T EP300 c.5389C>T p.Q1797* Nonsense 31/31 -
5-112177398-A-G APC c.6107A>G p.D2036G Missense 16/16 -
1-93301807-G-T RPL5 c.385G>T p.E129* Nonsense 5/8 -
4-83905750-G-C LIN54 c.248C>G p.T83S Missense 2/13 -
12-6701901-A-C CHD4 c.2735T>G p.L912W Missense 18/40 -
12-6703710-T-C CHD4 c.2228A>G p.Q743R Missense 15/40 -
5-133451675-A-G TCF7 c.392A>G p.Y131C Missense 3/10 -
5-13807746-A-T DNAH5 c.7841T>A p.I2614N Missense 47/79 -
17-15974755-T-G NCOR1 c.4120A>C p.T1374P Missense 30/46 -
4-187539714-C-G FAT1 c.8026G>C p.V2676L Missense 10/27 -
4-187539714-C-A FAT1 c.8026G>T p.V2676L Missense 10/27 -
5-13817722-G-A DNAH5 c.6923C>T p.A2308V Missense 42/79 -
11-85967451-G-A EED c.449G>A p.C150Y Missense 5/12 -
5-113698510-C-T KCNN2 c.38C>T p.P225L Missense 1/8 -
11-62571268-G-A NXF1 c.211C>T p.R71* Nonsense 2/21 -
2-48027281-C-G MSH6 c.2159C>G p.T720R Missense 4/10 -
13-48934242-A-G RB1 c.697A>G p.M233V Missense 7/27 -
13-48953740-T-C RB1 c.1343T>C p.L448P Missense 14/27 -
8-144942442-C-A EPPK1 c.4980G>T p.Q1660H Missense 2/3 -
8-144942442-C-G EPPK1 c.4980G>C p.Q1660H Missense 2/3 -
1-27101130-A-T ARID1A c.4412A>T p.N1471I Missense 18/20 -
15-28357135-T-C HERC2 c.14279A>G p.Y4760C Missense 93/93 -
14-35231374-G-A BAZ1A c.3832C>T p.L1278F Missense 24/27 -
9-134019925-C-T NUP214 c.1553C>T p.S518L Missense 12/36 -
8-144946397-GCCT-G EPPK1 c.1022_1024delAGG p.E341del InFrameDeletion 2/3 -
14-35253041-G-A BAZ1A c.1924C>T p.R642* Nonsense 15/27 -
1-200577998-A-G KIF14 c.1514T>C p.L505P Missense 5/30 -
1-200522847-C-T KIF14 c.4616G>A p.R1539H Missense 30/30 -
13-33344452-A-T PDS5B c.3818A>T p.D1273V Missense 32/35 -
2-60689263-T-A BCL11A c.784A>T p.T262S Missense 4/4 -
9-133729511-G-A ABL1 c.140G>A p.R47H Missense 2/11 -
9-133748373-C-T ABL1 c.1034C>T p.T345I Missense 6/11 -
11-28119460-A-G KIF18A c.35T>C p.M12T Missense 2/17 -
19-36227833-G-A KMT2B c.7318G>A p.E2440K Missense 32/37 -
5-90151628-C-T ADGRV1 c.17665C>T p.H5889Y Missense 82/90 -
19-36216641-G-C KMT2B c.3807G>C p.E1269D Missense 13/37 -
19-36216641-G-T KMT2B c.3807G>T p.E1269D Missense 13/37 -
7-104707194-G-A KMT2E c.437G>A p.C146Y Missense 6/27 -
2-29474043-C-A ALK c.2132G>T p.S711I Missense 12/29 -
7-104746388-G-A KMT2E c.2534G>A p.S845N Missense 19/27 -
9-133921020-C-T LAMC3 c.1492C>T p.H498Y Missense 8/28 -
7-150649785-C-T KCNH2 c.1285G>A p.A429T Missense 6/15 -
17-44626193-G-T LRRC37A2 c.3688G>T p.A1230S Missense 9/14 -
2-80530766-G-A LRRTM1 c.179C>T p.A60V Missense 2/2 -
2-77745523-G-C LRRTM4 c.1472C>G p.T491R Missense 3/4 -
12-6729744-G-A LPAR5 c.671C>T p.T224M Missense 2/2 -
9-130242127-CG-TA LRSAM1 c.913_914delCGinsTA p.R305* Nonsense 14/26 -
6-136732784-C-T MAP7 c.218G>A p.R73Q Missense 3/18 -
10-30915046-C-T LYZL2 c.424G>A p.V96I Missense 3/5 -
11-46921025-G-A LRP4 c.460C>T p.R154C Missense 5/38 -
13-21562810-C-T LATS2 c.1109G>A p.W370* Nonsense 4/8 -
13-21562809-C-T LATS2 c.1110G>A p.W370* Nonsense 4/8 -
2-9000884-T-C MBOAT2 c.1196A>G p.N399S Missense 12/13 -
3-13384796-G-C NUP210 c.2843C>G p.P948R Missense 21/40 -
11-3704450-A-G NUP98 c.4898T>C p.I1633T Missense 30/33 -
19-16855457-C-T NWD1 c.424C>T p.R142C Missense 5/19 -
10-50964960-C-G OGDHL c.237G>C p.E79D Missense 3/23 -
10-50964960-C-A OGDHL c.237G>T p.E79D Missense 3/23 -
X-70757830-G-A OGT c.370G>A p.D124N Missense 3/22 -
13-24410410-T-C MIPEP c.1622A>G p.N541S Missense 14/19 -
11-58034968-C-G OR10W1 c.363G>C p.L121F Missense 1/1 -
10-129901855-G-A MKI67 c.8249C>T p.T2750M Missense 13/15 -
17-56247925-A-C OR4D2 c.909A>C p.R303S Missense 2/2 -
17-56247925-A-T OR4D2 c.909A>T p.R303S Missense 2/2 -
1-153740157-G-A INTS3 c.2098G>A p.A700T Missense 21/30 -
5-131819732-C-A IRF1 c.889G>T p.D297Y Missense 10/10 -
11-102477288-C-G MMP20 c.931G>C p.E311Q Missense 6/10 -
7-100648590-G-A MUC12 c.14746G>A p.G4916R Missense 2/12 -
7-100648590-G-C MUC12 c.14746G>C p.G4916R Missense 2/12 -
6-30955283-C-T MUC21 c.1331C>T p.S444F Missense 2/3 -
16-15847362-C-T MYH11 c.1753G>A p.D585N Missense 15/41 -
17-7578526-C-A TP53 c.404G>T p.C135F Missense 5/11 -
14-24737596-G-A RABGGTA c.1037C>T p.T346M Missense 11/17 -
9-134346221-C-T PRRC2B c.1958C>T p.P653L Missense 14/32 -
7-136939680-G-T PTN c.41C>A p.A14E Missense 2/5 -
13-42032580-ACAG-A RGCC c.214_216delAGC p.S72del InFrameDeletion 2/5 -
18-12794477-G-A PTPN2 c.1048C>T p.R350W Missense 9/9 -
3-58385031-G-A PXK c.1108G>A p.V370M Missense 12/18 -
2-220197368-C-T RESP18 c.110G>A p.R37H Missense 2/7 -
14-60193972-G-A RTN1 c.1430C>T p.S477L Missense 3/9 -
X-128927710-T-C SASH3 c.1045T>C p.S349P Missense 8/8 -
4-77087449-G-A SCARB2 c.1193C>T p.T398M Missense 10/12 -
4-53786993-C-A SCFD2 c.1606G>T p.A536S Missense 6/9 -
3-38805000-G-C SCN10A c.687C>G p.I229M Missense 6/28 -
20-43959203-A-T SDC4 c.248T>A p.V83E Missense 4/5 -
1-151341586-C-T SELENBP1 c.254G>A p.G85D Missense 4/12 -
15-84245443-G-A SH3GL3 c.574G>A p.E192K Missense 6/9 -
5-140744693-G-A PCDHGA5 c.796G>A p.A266T Missense 1/4 -
5-140581617-G-A PCDHB11 c.2270G>A p.G757E Missense 1/1 -
5-35072835-G-A PRLR c.385C>T p.P129S Missense 6/10 -
13-61987852-C-T PCDH20 c.380G>A p.S127N Missense 2/2 -
12-113806926-C-T PLBD2 c.296C>T p.A99V Missense 2/12 -
16-2161119-G-A PKD1 c.4049C>T p.T1350M Missense 15/46 -
19-56005135-G-A SSC5D c.1069G>A p.A357T Missense 7/14 -
15-42961407-C-T STARD9 c.1369C>T p.L457F Missense 16/33 -
12-10783821-C-T STYK1 c.274G>A p.V92M Missense 5/11 -
10-104377115-T-A SUFU c.1226T>A p.V409D Missense 10/12 -
7-48068434-G-C SUN3 c.102C>G p.D34E Missense 1/10 -
9-114804237-G-T SUSD1 c.2153C>A p.S718* Nonsense 16/17 -
19-36497711-G-A SYNE4 c.559C>T p.R187* Nonsense 4/8 -
16-2825523-C-T ELOB c.173G>A p.G58D Missense 3/4 -
6-24651074-C-T TDP2 c.1031G>A p.C344Y Missense 7/7 -
14-20850175-G-T TEP1 c.4321C>A p.L1441I Missense 30/55 -
15-43525493-C-T TGM5 c.2059G>A p.V687I Missense 13/13 -
10-21804276-T-G SKIDA1 c.2476A>C p.I826L Missense 4/4 -
10-112362638-G-A SMC3 c.3353G>A p.G1118E Missense 27/29 -
16-67262994-G-A TMEM208 c.500G>A p.R167Q Missense 6/6 -
5-109760592-G-T TMEM232 c.1729C>A p.P577T Missense 13/14 -
11-108175462-G-A ATM c.5557G>A p.D1853N Missense 37/63 -
13-32953550-G-A BRCA2 c.8851G>A p.A2951T Missense 22/27 -
6-32007887-G-T CYP21A2 c.844G>T p.V282L Missense 7/10 -
1-209791388-C-T LAMB3 c.2915G>A p.R972Q Missense 20/23 -
2-60689149-C-T BCL11A c.898G>A p.V300M Missense 4/4 -
2-170088305-A-T LRP2 c.5146T>A p.S1716T Missense 31/79 -
2-170042152-G-A LRP2 c.9706C>T p.R3236* Nonsense 50/79 -
20-46265324-A-G NCOA3 c.2194A>G p.K732E Missense 12/23 -
5-142689677-C-A NR3C1 c.1453G>T p.G485* Nonsense 4/9 -
10-486826-C-T DIP2C c.379G>A p.A127T Missense 4/37 -
11-83676428-T-G DLG2 c.1140A>C p.K380N Missense 13/28 -
11-83676428-T-A DLG2 c.1140A>T p.K380N Missense 13/28 -
5-142680050-CTGG-C NR3C1 c.1744_1746delCCA p.P582del InFrameDeletion 5/9 -
X-13645250-G-A EGFL6 c.1406G>A p.R469Q Missense 11/12 -
5-127668655-A-G FBN2 c.4171T>C p.F1391L Missense 32/65 -
5-127668653-G-T FBN2 c.4173C>A p.F1391L Missense 32/65 -
5-127668653-G-C FBN2 c.4173C>G p.F1391L Missense 32/65 -
1-152275273-G-A FLG c.12089C>T p.T4030M Missense 3/3 -
6-51907737-A-G PKHD1 c.3017T>C p.I1006T Missense 27/67 -
16-71712697-A-T PHLPP2 c.1229T>A p.V410E Missense 8/19 -
11-66243540-G-A PELI3 c.1312G>A p.G438S Missense 8/8 -
17-27234622-T-C PHF12 c.2527A>G p.I843V Missense 13/15 -
3-129291461-G-A PLXND1 c.3068C>T p.T1023M Missense 15/36 -
19-44116562-G-A SRRM5 c.289G>A p.D97N Missense 1/1 -
18-60052089-G-T TNFRSF11A c.1673G>T p.G558V Missense 10/10 -
16-24833448-C-G TNRC6A c.5353C>G p.L1785V Missense 23/25 -
X-53423242-G-A SMC1A c.2767C>T p.R923C Missense 18/25 -
12-72666977-G-A TRHDE c.419G>A p.R185H Missense 1/19 -
5-180661192-C-T TRIM41 c.1310C>T p.P437L Missense 6/6 -
12-51382116-C-T SLC11A2 c.1678G>A p.V560I Missense 16/16 -
19-49703932-C-T TRPM4 c.2843C>T p.T948M Missense 19/25 -
20-45194884-G-T SLC13A3 c.1478C>A p.P493Q Missense 11/13 -
14-52899126-T-C TXNDC16 c.2374A>G p.I792V Missense 21/21 -
7-157013401-C-T UBE3C c.1933C>T p.P645S Missense 15/23 -
11-78565342-CAG-AAA TENM4 c.1486_1488delCTGinsTTT p.L496F Missense 12/34 -
8-11990453-C-A USP17L7 c.1066G>T p.A356S Missense 1/1 -
3-49323726-C-T USP4 c.2005G>A p.E669K Missense 16/22 -
4-25678174-TGCC-T SLC34A2 c.1879_1881delCGC p.R627del InFrameDeletion 13/13 -
2-61760952-T-A XPO1 c.81A>T p.L27F Missense 2/25 -
2-61760952-T-G XPO1 c.81A>C p.L27F Missense 2/25 -
18-60242633-T-C ZCCHC2 c.3319T>C p.F1107L Missense 13/14 -
18-60242635-C-A ZCCHC2 c.3321C>A p.F1107L Missense 13/14 -
8-38205505-G-T NSD3 c.185C>A p.T62K Missense 2/24 -
15-41101378-T-C ZFYVE19 c.341T>C p.V114A Missense 2/11 -
19-4047833-C-T ZBTB7A c.1672G>A p.V558I Missense 3/3 -
19-30020741-G-A VSTM2B c.313G>A p.G105S Missense 4/5 -
X-22292324-C-T CBLL2 c.1216C>T p.P406S Missense 1/1 -
22-24086007-G-T ZNF70 c.1321C>A p.H441N Missense 2/2 -
3-10183577-G-A VHL c.46G>A p.E16K Missense 1/3 -
7-63809171-C-G ZNF736 c.930C>G p.D310E Missense 4/4 -
7-63809171-C-A ZNF736 c.930C>A p.D310E Missense 4/4 -
19-19916867-T-C ZNF506 c.199A>G p.R67G Missense 3/4 -
5-82836546-A-T VCAN c.7724A>T p.N2575I Missense 8/15 -
8-21842186-C-T XPO7 c.1307C>T p.T436M Missense 12/28 -
1-65310517-C-T JAK1 c.2171G>A p.R724H Missense 16/25 -
1-21890596-G-A ALPL c.535G>A p.A179T Missense 6/12 -
7-107334902-A-T SLC26A4 c.1318A>T p.K440* Nonsense 11/21 -
10-89692904-C-T PTEN c.388C>T p.R130* Nonsense 5/9 -
13-32914592-C-T BRCA2 c.6100C>T p.R2034C Missense 11/27 -
1-115256533-C-T NRAS c.178G>A p.G60R Missense 3/7 -
12-112888165-G-T PTPN11 c.181G>T p.D61Y Missense 3/16 -
1-115252203-G-A NRAS c.437C>T p.A146V Missense 4/7 -
1-115256533-C-G NRAS c.178G>C p.G60R Missense 3/7 -
6-35471540-G-A TULP1 c.1198C>T p.R400W Missense 12/15 -
7-140453150-A-C BRAF c.1785T>G p.F595L Missense 15/18 -
7-143028408-G-A CLCN1 c.1063G>A p.G355R Missense 9/23 -
7-140453152-A-G BRAF c.1783T>C p.F595L Missense 15/18 -
7-140453150-A-T BRAF c.1785T>A p.F595L Missense 15/18 -
1-115258748-C-T NRAS c.34G>A p.G12S Missense 2/7 -
1-115258744-C-A NRAS c.38G>T p.G13V Missense 2/7 -
4-55593464-A-C KIT c.1621A>C p.M541L Missense 10/21 -
1-65312382-G-A JAK1 c.1937C>T p.S646F Missense 14/25 -
19-17945969-C-T JAK3 c.1970G>A p.R657Q Missense 15/24 -
19-17945918-A-G JAK3 c.2021T>C p.V674A Missense 15/24 -
X-133549136-C-T PHF6 c.820C>T p.R274* Nonsense 8/11 -
X-133547940-C-T PHF6 c.673C>T p.R225* Nonsense 7/11 -
8-38274849-G-T FGFR1 c.1638C>A p.N546K Missense 12/18 -
10-89717615-C-T PTEN c.640C>T p.Q214* Nonsense 7/9 -
5-89971183-G-A ADGRV1 c.5234G>A p.R1745H Missense 24/90 -
17-79478612-G-A ACTG1 c.404C>T p.A135V Missense 4/6 -
12-49432743-T-C KMT2D c.8396A>G p.Y2799C Missense 35/55 -
12-49434652-G-A KMT2D c.6901C>T p.P2301S Missense 32/55 -
10-8106004-G-A GATA3 c.827G>A p.R276Q Missense 4/6 -
10-8106036-G-A GATA3 c.859G>A p.A287T Missense 4/6 -
10-8106042-G-A GATA3 c.865G>A p.G289R Missense 4/6 -
10-8106073-G-A GATA3 c.896G>A p.R299Q Missense 4/6 -
12-49430961-G-A KMT2D c.10178C>T p.P3393L Missense 35/55 -
12-49439863-C-T KMT2D c.4678G>A p.V1560M Missense 18/55 -
12-49431181-C-T KMT2D c.9958G>A p.A3320T Missense 35/55 -
3-127318284-C-T MCM2 c.130C>T p.R44C Missense 2/16 -
12-49444078-A-G KMT2D c.3293T>C p.M1098T Missense 12/55 -
21-44524456-G-T U2AF1 c.101C>A p.S34Y Missense 2/8 -
2-26705384-G-T OTOF c.1469C>A p.P490Q Missense 14/47 -
9-139397768-A-G NOTCH1 c.5033T>C p.L1678P Missense 27/34 -
1-115252204-C-T NRAS c.436G>A p.A146T Missense 4/7 -
X-41203603-C-T DDX3X c.976C>T p.R326C Missense 10/17 -
10-89692918-G-C PTEN c.402G>C p.M134I Missense 5/9 -
10-89692918-G-A PTEN c.402G>A p.M134I Missense 5/9 -
10-89692918-G-T PTEN c.402G>T p.M134I Missense 5/9 -
10-89692905-G-C PTEN c.389G>C p.R130P Missense 5/9 -
16-30748691-C-T SRCAP c.7330C>T p.R2444* Nonsense 34/34 -
19-17949108-C-T JAK3 c.1533G>A p.M511I Missense 11/24 -
19-17949108-C-A JAK3 c.1533G>T p.M511I Missense 11/24 -
1-9777666-C-A PIK3CD c.1002C>A p.N334K Missense 8/24 -
1-9779982-T-C PIK3CD c.1246T>C p.C416R Missense 10/24 -
17-40359659-T-A STAT5B c.1994A>T p.Y665F Missense 16/19 -
7-151882672-C-A KMT2C c.5053G>T p.A1685S Missense 34/59 -
7-121773587-C-T AASS c.194G>A p.R65Q Missense 2/24 -
16-23641218-G-A PALB2 c.2257C>T p.R753* Nonsense 5/13 -
19-17943438-A-G JAK3 c.2570T>C p.L857P Missense 19/24 -
X-153628245-C-A RPL10 c.292C>A p.R98S Missense 5/7 -
19-17948006-G-A JAK3 c.1718C>T p.A573V Missense 13/24 -
17-40359729-T-G STAT5B c.1924A>C p.N642H Missense 16/19 -
19-17949108-C-G JAK3 c.1533G>C p.M511I Missense 11/24 -
1-155205518-C-G GBA c.1342G>C p.D448H Missense 9/11 -
19-17948009-G-A JAK3 c.1715C>T p.A572V Missense 13/24 -
1-11169377-T-A MTOR c.7498A>T p.I2500F Missense 56/58 -
17-7579358-C-T TP53 c.329G>A p.R110H Missense 4/11 -
14-38061240-G-A FOXA1 c.749C>T p.S250F Missense 2/2 -
13-49030387-G-A RB1 c.1862G>A p.R621H Missense 19/27 -
2-16082317-C-T MYCN c.131C>T p.P44L Missense 2/3 -
13-28578254-G-A FLT3 c.2917C>T p.R973* Nonsense 24/24 -
12-112888199-C-A PTPN11 c.215C>A p.A72D Missense 3/16 -
13-52523908-G-C ATP7B c.2755C>G p.R919G Missense 12/21 -
12-6634818-G-A NCAPD2 c.2284G>A p.E762K Missense 18/32 -
12-123889492-A-C KMT5A c.719A>C p.D240A Missense 7/8 -
14-99641781-G-C BCL11B c.1392C>G p.C464W Missense 4/4 -
3-47103717-G-A SETD2 c.6229C>T p.R2077* Nonsense 14/21 -
16-3808895-G-A CREBBP c.3329C>T p.P1110L Missense 17/31 -
10-76735333-T-C KAT6B c.1238T>C p.I413T Missense 8/18 -
9-21974694-C-G CDKN2A c.133G>C p.G45R Missense 1/3 -
7-151860230-G-C KMT2C c.10432C>G p.Q3478E Missense 43/59 -
9-139440184-C-G NOTCH1 c.55G>C p.A19P Missense 1/34 -
X-133512107-C-T PHF6 c.211C>T p.Q71* Nonsense 3/11 -
16-3900336-C-T CREBBP c.760G>A p.A254T Missense 2/31 -
12-112888163-G-T PTPN11 c.179G>T p.G60V Missense 3/16 -
7-21742391-C-T DNAH11 c.6244C>T p.R2082* Nonsense 37/82 -
X-133527949-C-T PHF6 c.385C>T p.R129* Nonsense 5/11 -
X-133551319-C-T PHF6 c.955C>T p.R319* Nonsense 9/11 -
1-115256532-C-T NRAS c.179G>A p.G60E Missense 3/7 -
19-17942143-C-T JAK3 c.2872G>A p.E958K Missense 21/24 -
9-139399408-GCAC-G NOTCH1 c.4732_4734delGTG p.V1578del InFrameDeletion 26/34 -
1-190250791-C-T BRINP3 c.326G>A p.R109H Missense 3/8 -
3-47147534-G-A SETD2 c.4792C>T p.R1598* Nonsense 6/21 -
19-52716334-C-T PPP2R1A c.778C>T p.R260C Missense 6/15 -
17-41267785-A-T BRCA1 c.92T>A p.I31N Missense 3/23 -
1-65312365-A-G JAK1 c.1954T>C p.Y652H Missense 14/25 -
12-112924286-C-T PTPN11 c.1232C>T p.T411M Missense 11/16 -
11-108122700-T-C ATM c.1744T>C p.F582L Missense 11/63 -
4-106196936-C-G TET2 c.5269C>G p.H1757D Missense 11/11 -
9-139399344-A-G NOTCH1 c.4799T>C p.L1600P Missense 26/34 -
7-140624440-C-T BRAF c.64G>A p.D22N Missense 1/18 -
2-190428912-C-T SLC40A1 c.800G>A p.G267D Missense 7/8 -
9-139399365-A-G NOTCH1 c.4778T>C p.L1593P Missense 26/34 -
9-139399350-C-G NOTCH1 c.4793G>C p.R1598P Missense 26/34 -
9-139399368-A-G NOTCH1 c.4775T>C p.F1592S Missense 26/34 -
9-139399356-A-T NOTCH1 c.4787T>A p.L1596H Missense 26/34 -
16-67650710-C-T CTCF c.1015C>T p.R339W Missense 5/12 -
1-65311203-C-A JAK1 c.2108G>T p.S703I Missense 15/25 -
10-8106003-C-T GATA3 c.826C>T p.R276W Missense 4/6 -
4-104579420-C-T TACR3 c.689G>A p.R230H Missense 2/5 -
3-49455325-C-T AMT c.959G>A p.R320H Missense 8/9 -
9-139397640-C-T NOTCH1 c.5161G>A p.V1721M Missense 27/34 -
1-9777666-C-G PIK3CD c.1002C>G p.N334K Missense 8/24 -
8-100454845-C-T VPS13B c.3427C>T p.R1143* Nonsense 23/62 -
10-43315975-G-A BMS1 c.2789G>A p.R930H Missense 17/23 -
9-97372280-C-T FBP1 c.490G>A p.G164S Missense 4/7 -
11-113287657-C-T DRD2 c.460G>A p.V154I Missense 4/8 -
19-17943384-A-T JAK3 c.2624T>A p.L875H Missense 19/24 -
X-138633272-G-A F9 c.572G>A p.R191H Missense 6/8 -
9-139390816-G-A NOTCH1 c.7375C>T p.Q2459* Nonsense 34/34 -
2-16082406-C-T MYCN c.220C>T p.P74S Missense 2/3 -
10-8106042-G-C GATA3 c.865G>C p.G289R Missense 4/6 -
9-139399422-A-G NOTCH1 c.4721T>C p.L1574P Missense 26/34 -
9-139397762-A-T NOTCH1 c.5039T>A p.I1680N Missense 27/34 -
9-139390791-G-T NOTCH1 c.7400C>A p.S2467* Nonsense 34/34 -
18-58039087-C-T MC4R c.496G>A p.V166I Missense 1/1 -
X-133551267-C-A PHF6 c.903C>A p.Y301* Nonsense 9/11 -
9-139399344-A-T NOTCH1 c.4799T>A p.L1600Q Missense 26/34 -
9-139399389-A-G NOTCH1 c.4754T>C p.L1585P Missense 26/34 -
12-12037474-C-T ETV6 c.1105C>T p.R369W Missense 6/8 -
17-7577023-C-A TP53 c.915G>T p.K305N Missense 8/11 -
6-64791763-C-T EYS c.6557G>A p.G2186E Missense 32/43 -
19-33792438-C-T CEBPA c.883G>A p.A295T Missense 1/1 -
16-23563572-T-C EARS2 c.193A>G p.K65E Missense 2/9 -
17-7577023-C-G TP53 c.915G>C p.K305N Missense 8/11 -
12-111886081-T-C SH2B3 c.1703T>C p.I568T Missense 8/8 -
7-152009027-G-A KMT2C c.595C>T p.R199* Nonsense 5/59 -
16-68863620-G-A CDH1 c.2359G>A p.V787I Missense 15/16 -
9-139397639-A-C NOTCH1 c.5162T>G p.V1721G Missense 27/34 -
X-70344125-C-T MED12 c.1861C>T p.R621* Nonsense 13/45 -
12-12037475-G-C ETV6 c.1106G>C p.R369P Missense 6/8 -
9-8484269-C-T PTPRD c.3263G>A p.R1088H Missense 30/46 -
1-65305421-C-T JAK1 c.2707G>A p.E903K Missense 20/25 -
9-139390636-G-A NOTCH1 c.7555C>T p.Q2519* Nonsense 34/34 -
20-57484607-C-T GNAS c.691C>T p.R231C Missense 9/13 -
17-59821806-G-C BRIP1 c.2244C>G p.Y748* Nonsense 15/20 -
15-48812913-G-A FBN1 c.1090C>T p.R364* Nonsense 10/66 -
20-57480483-C-T GNAS c.478C>T p.R160C Missense 6/13 -
9-139391020-G-A NOTCH1 c.7171C>T p.Q2391* Nonsense 34/34 -
9-139390732-G-A NOTCH1 c.7459C>T p.Q2487* Nonsense 34/34 -
9-139390999-G-A NOTCH1 c.7192C>T p.Q2398* Nonsense 34/34 -
9-139391011-G-A NOTCH1 c.7180C>T p.Q2394* Nonsense 34/34 -
9-139390690-G-A NOTCH1 c.7501C>T p.Q2501* Nonsense 34/34 -
11-73717343-G-A UCP3 c.208C>T p.R70W Missense 3/7 -
11-14380349-C-G RRAS2 c.68G>C p.G23A Missense 1/6 -
9-139399410-A-T NOTCH1 c.4733T>A p.V1578E Missense 26/34 -
10-79796988-C-T RPS24 c.316C>T p.Q106* Nonsense 4/6 -
11-94760049-G-A KDM4E c.1328G>A p.R443H Missense 1/1 -
1-221057961-C-T HLX c.1382C>T p.S461L Missense 4/4 -
X-70339653-C-T MED12 c.322C>T p.R108* Nonsense 3/45 -
10-21804276-T-A SKIDA1 c.2476A>T p.I826L Missense 4/4 -
15-42059392-C-T MGA c.9112C>T p.R3038W Missense 24/24 -
17-10426689-C-T MYH2 c.5513G>A p.R1838H Missense 38/40 -
9-101832136-G-A COL15A1 c.4135G>A p.E1379K Missense 42/42 -
20-31022694-G-T ASXL1 c.2179G>T p.E727* Nonsense 13/13 -
1-224345383-C-T FBXO28 c.1042C>T p.R348* Nonsense 5/5 -
12-54369172-A-C HOXC11 c.890A>C p.Y297S Missense 2/2 -
2-25964939-C-T ASXL2 c.4267G>A p.G1423S Missense 13/13 -
X-41205589-C-T DDX3X c.1423C>T p.R475C Missense 13/17 -
1-93300390-G-A RPL5 c.244G>A p.E82K Missense 4/8 -
8-38274849-G-C FGFR1 c.1638C>G p.N546K Missense 12/18 -
5-112164584-G-A APC c.1658G>A p.W553* Nonsense 14/16 -
14-23893216-C-T MYH7 c.2822G>A p.R941H Missense 23/40 -
19-13007763-G-A GCDH c.892G>A p.A298T Missense 9/12 -
21-27264120-C-T APP c.2125G>A p.G709S Missense 17/18 -
2-48026048-C-A MSH6 c.926C>A p.S309Y Missense 4/10 -
1-68910276-C-T RPE65 c.433G>A p.A145T Missense 5/14 -
12-111885287-G-A SH2B3 c.1175G>A p.R392Q Missense 6/8 -
7-13971292-G-A ETV1 c.637C>T p.R213C Missense 9/14 -
9-139399389-A-T NOTCH1 c.4754T>A p.L1585Q Missense 26/34 -
9-139390653-G-A NOTCH1 c.7538C>T p.S2513F Missense 34/34 -
8-128750579-A-G MYC c.116A>G p.Y39C Missense 2/3 -
9-139412291-C-T NOTCH1 c.1354G>A p.D452N Missense 8/34 -
20-31022598-C-T ASXL1 c.2083C>T p.Q695* Nonsense 13/13 -
1-152129115-T-C RPTN c.460A>G p.R154G Missense 3/3 -
6-25727438-G-A H2BC1 c.302G>A p.R101H Missense 1/1 -
9-139397762-A-C NOTCH1 c.5039T>G p.I1680S Missense 27/34 -
17-30267331-C-T SUZ12 c.301C>T p.R101* Nonsense 2/16 -
1-27057754-C-T ARID1A c.1462C>T p.Q488* Nonsense 3/20 -
2-71060783-G-A CD207 c.559C>T p.R187* Nonsense 3/6 -
X-53231092-C-T KDM5C c.1810G>A p.G604S Missense 13/26 -
11-4945161-C-T OR51G1 c.409G>A p.V137I Missense 1/1 -
15-23086362-CCGG-C NIPA1 c.47_49delCCG p.A16del InFrameDeletion 1/5 -
12-49438647-G-A KMT2D c.4843C>T p.R1615* Nonsense 20/55 -
1-198701644-G-A PTPRC c.2101G>A p.G701R Missense 20/33 -
1-198701644-G-C PTPRC c.2101G>C p.G701R Missense 20/33 -
20-31022278-A-G ASXL1 c.1763A>G p.Q588R Missense 13/13 -
9-2039818-ACAG-A SMARCA2 c.713_715delAGC p.Q238del InFrameDeletion 4/34 -
9-139397772-AGAC-A NOTCH1 c.5026_5028delGTC p.V1676del InFrameDeletion 27/34 -
16-67654615-C-T CTCF c.1102C>T p.R368C Missense 6/12 -
1-152281253-G-A FLG c.6109C>T p.R2037* Nonsense 3/3 -
1-65309803-G-A JAK1 c.2347C>T p.L783F Missense 17/25 -
11-71150026-C-T DHCR7 c.730G>A p.G244R Missense 7/9 -
9-139399341-T-G NOTCH1 c.4802A>C p.H1601P Missense 26/34 -
8-144945693-T-C EPPK1 c.1729A>G p.I577V Missense 2/3 -
5-112170769-A-G APC c.1865A>G p.Y622C Missense 15/16 -
21-36259286-C-G RUNX1 c.205G>C p.G69R Missense 4/9 -
12-111160344-A-G PPP1CC c.680T>C p.F227S Missense 5/7 -
9-139399296-A-T NOTCH1 c.4847T>A p.I1616N Missense 26/34 -
7-100730882-G-A TRIM56 c.289G>A p.G97R Missense 3/3 -
9-103109183-A-G TEX10 c.686T>C p.V229A Missense 3/15 -
11-5878524-G-A OR52E8 c.409C>T p.R137W Missense 1/1 -
5-178562924-G-A ADAMTS2 c.2071C>T p.R691C Missense 13/22 -
16-81927336-C-T PLCG2 c.1009C>T p.R337W Missense 12/33 -
12-110385110-G-A GIT2 c.1592C>T p.A531V Missense 15/20 -
4-149356404-G-A NR3C2 c.1609C>T p.R537* Nonsense 2/9 -
4-619806-G-A PDE6B c.391G>A p.V131I Missense 1/22 -
5-13786383-G-A DNAH5 c.8725C>T p.R2909C Missense 52/79 -
19-42754051-G-A ERF c.301C>T p.R101W Missense 3/4 -
17-36997521-G-A C17orf98 c.122C>T p.P41L Missense 1/3 -
17-29563008-C-T NF1 c.3943C>T p.Q1315* Nonsense 29/58 -
1-22412955-C-T CDC42 c.202C>T p.R68* Nonsense 4/6 -
8-133885349-G-T TG c.521G>T p.G174V Missense 5/48 -
X-133551224-G-A PHF6 c.860G>A p.G287D Missense 9/11 -
11-71150026-C-G DHCR7 c.730G>C p.G244R Missense 7/9 -
2-174820034-C-A SP3 c.1206G>T p.E402D Missense 4/7 -
14-51094837-G-A ATL1 c.1208G>A p.R403Q Missense 12/14 -
11-64416245-C-T NRXN2 c.3244G>A p.A1082T Missense 16/23 -
9-20414151-T-G MLLT3 c.693A>C p.E231D Missense 5/11 -
16-72993099-T-G ZFHX3 c.946A>C p.I316L Missense 2/10 -
2-174820282-T-C SP3 c.958A>G p.I320V Missense 4/7 -
2-174820267-T-C SP3 c.973A>G p.T325A Missense 4/7 -
17-11554619-G-C DNAH9 c.2331G>C p.E777D Missense 13/69 -
16-4731719-G-A MGRN1 c.1300G>A p.D434N Missense 13/17 -
7-121650515-C-T PTPRZ1 c.1415C>T p.T472M Missense 12/30 -
5-78181606-G-A ARSB c.943C>T p.R315* Nonsense 5/8 -
9-139390743-G-A NOTCH1 c.7448C>T p.T2483M Missense 34/34 -
12-12037400-A-G ETV6 c.1031A>G p.Y344C Missense 6/8 -
11-65631972-G-A MUS81 c.1064G>A p.R355Q Missense 11/16 -
4-69107481-G-A TMPRSS11B c.50C>T p.T17M Missense 2/10 -
5-112164585-G-A APC c.1659G>A p.W553* Nonsense 14/16 -
14-99642134-G-A BCL11B c.1039C>T p.R347* Nonsense 4/4 -
9-139397700-C-G NOTCH1 c.5101G>C p.A1701P Missense 27/34 -
9-135781089-C-T TSC1 c.1876G>A p.E626K Missense 15/23 -
9-20414151-T-A MLLT3 c.693A>T p.E231D Missense 5/11 -
3-132384669-G-A UBA5 c.164G>A p.R55H Missense 2/12 -
7-151860026-G-A KMT2C c.10636C>T p.Q3546* Nonsense 43/59 -
16-9923507-G-A GRIN2A c.1780C>T p.P594S Missense 9/13 -
14-99642475-G-A BCL11B c.698C>T p.A233V Missense 4/4 -
8-128750755-C-T MYC c.292C>T p.R98W Missense 2/3 -
1-193111012-T-A CDC73 c.545T>A p.I182N Missense 7/17 -
7-151873303-G-A KMT2C c.9235C>T p.R3079* Nonsense 38/59 -
1-190067930-G-A BRINP3 c.1519C>T p.R507* Nonsense 8/8 -
4-187521435-T-C FAT1 c.11720A>G p.N3907S Missense 22/27 -
10-81052039-G-A ZMIZ1 c.883G>A p.A295T Missense 11/25 -
12-103234277-T-C PAH c.1216A>G p.I406V Missense 12/13 -
12-69222593-G-A MDM2 c.566G>A p.R189H Missense 8/11 -
2-68882334-G-A PROKR1 c.808G>A p.E270K Missense 3/3 -
16-9210656-T-A C16orf72 c.715T>A p.S239T Missense 4/4 -
10-70516223-G-A CCAR1 c.1819G>A p.E607K Missense 14/25 -
9-77614725-T-C CARNMT1 c.652A>G p.I218V Missense 4/8 -
1-90472996-G-C ZNF326 c.302G>C p.S101T Missense 5/12 -
11-4388696-G-A OR52B4 c.830C>T p.P277L Missense 1/1 -
14-89069271-C-G ZC3H14 c.1614C>G p.D538E Missense 12/17 -
14-89069308-G-T ZC3H14 c.1651G>T p.A551S Missense 12/17 -
16-9210599-T-C C16orf72 c.658T>C p.S220P Missense 4/4 -
9-139397768-A-T NOTCH1 c.5033T>A p.L1678Q Missense 27/34 -
9-139397714-G-T NOTCH1 c.5087C>A p.A1696D Missense 27/34 -
2-98354040-G-A ZAP70 c.1394G>A p.R465H Missense 11/14 -
5-140739737-G-A PCDHGB2 c.35G>A p.R12Q Missense 1/4 -
9-139390660-T-G NOTCH1 c.7531A>C p.T2511P Missense 34/34 -
21-36164830-A-T RUNX1 c.1045T>A p.Y349N Missense 9/9 -
16-3779343-G-A CREBBP c.5705C>T p.T1902M Missense 31/31 -
11-28113042-G-A KIF18A c.502C>T p.R168C Missense 4/17 -
3-195492266-C-T MUC4 c.13673G>A p.R4558H Missense 9/25 -
12-49433282-G-C KMT2D c.8165C>G p.A2722G Missense 33/55 -
17-15983291-C-T NCOR1 c.3488G>A p.G1163D Missense 26/46 -
19-10087235-G-A COL5A3 c.3341C>T p.P1114L Missense 45/67 -
3-7620637-C-T GRM7 c.2044C>T p.R682C Missense 8/10 -
15-23811447-C-T MKRN3 c.518C>T p.S173L Missense 1/1 -
19-13007785-C-T GCDH c.914C>T p.S305L Missense 9/12 -
1-150307464-C-T PRPF3 c.787C>T p.R263C Missense 7/16 -
21-22656658-G-A NCAM2 c.275G>A p.R92H Missense 3/18 -
5-180419923-C-T BTNL3 c.160C>T p.R54W Missense 2/8 -
3-184298565-C-T EPHB3 c.2437C>T p.R813W Missense 13/16 -
2-29917797-G-A ALK c.871C>T p.R291C Missense 3/29 -
20-1961118-G-A PDYN c.616C>T p.R206C Missense 4/4 -
20-31022245-C-A ASXL1 c.1730C>A p.S577* Nonsense 13/13 -
19-40151153-G-A LGALS16 c.422G>A p.R141Q Missense 4/4 -
12-113496244-C-T DTX1 c.247C>T p.R83C Missense 2/10 -
3-193036847-G-A ATP13A5 c.1966C>T p.R656C Missense 17/30 -
3-47888040-G-A DHX30 c.1478G>A p.R493H Missense 11/22 -
17-3853989-G-A ATP2A3 c.542C>T p.T181M Missense 6/21 -
6-36930828-C-T PI16 c.710C>T p.A237V Missense 5/7 -
10-394598-C-T DIP2C c.3214G>A p.V1072I Missense 26/37 -
7-3991520-C-T SDK1 c.1118C>T p.P373L Missense 7/45 -
11-85988118-C-T EED c.1063C>T p.R355* Nonsense 10/12 -
12-1963138-G-A CACNA2D4 c.2225C>T p.A742V Missense 23/38 -
12-43860531-C-A ADAMTS20 c.1291G>T p.A431S Missense 9/39 -
X-17819079-C-T RAI2 c.1052G>A p.R351Q Missense 2/2 -
14-99640672-G-A BCL11B c.2501C>T p.A834V Missense 4/4 -
6-102247631-C-T GRIK2 c.1060C>T p.R354C Missense 8/17 -
14-99641824-G-A BCL11B c.1349C>T p.T450M Missense 4/4 -
5-156734848-T-G CYFIP2 c.875T>G p.L292R Missense 9/31 -
7-48068434-G-T SUN3 c.102C>A p.D34E Missense 1/10 -
3-47103828-G-A SETD2 c.6118C>T p.R2040* Nonsense 14/21 -
21-33371178-C-T HUNK c.1826C>T p.S609L Missense 11/11 -
4-83905493-T-C LIN54 c.505A>G p.T169A Missense 2/13 -
17-42337808-C-T SLC4A1 c.449G>A p.R150Q Missense 6/20 -
4-83905481-A-G LIN54 c.517T>C p.S173P Missense 2/13 -
2-228882373-C-T SPHKAP c.3197G>A p.R1066Q Missense 7/12 -
17-27086608-C-G FAM222B c.369G>C p.L123F Missense 3/3 -
7-151962157-G-A KMT2C c.1150C>T p.Q384* Nonsense 8/59 -
20-61940020-G-A COL20A1 c.902G>A p.R301H Missense 8/36 -
15-59191881-C-A SLTM c.845G>T p.G282V Missense 7/21 -
4-83905751-T-A LIN54 c.247A>T p.T83S Missense 2/13 -
17-15968199-C-G NCOR1 c.5086G>C p.A1696P Missense 34/46 -
2-55826054-T-C PPP4R3B c.419A>G p.N140S Missense 4/17 -
18-42532058-G-A SETBP1 c.2753G>A p.R918Q Missense 4/6 -
1-154965223-G-A FLAD1 c.1589G>A p.R530H Missense 6/7 -
14-74824922-C-T VRTN c.1436C>T p.A479V Missense 2/2 -
10-81052045-G-A ZMIZ1 c.889G>A p.A297T Missense 11/25 -
3-47163676-A-G SETD2 c.2450T>C p.M817T Missense 3/21 -
3-183670921-C-T ABCC5 c.2620G>A p.A874T Missense 18/30 -
11-78380300-C-T TENM4 c.7090G>A p.G2364R Missense 32/34 -
17-63898394-T-C CEP112 c.2039A>G p.N680S Missense 20/27 -
4-114262960-A-G ANK2 c.4010A>G p.H1337R Missense 33/46 -
9-71668097-C-T FXN c.305C>T p.T102M Missense 3/5 -
1-31532100-T-G PUM1 c.314A>C p.N105T Missense 2/22 -
16-1551710-G-A TELO2 c.1408G>A p.A470T Missense 11/21 -
1-43772828-G-A TIE1 c.656G>A p.R219H Missense 5/23 -
9-103109470-T-G TEX10 c.399A>C p.Q133H Missense 3/15 -
9-103109478-C-T TEX10 c.391G>A p.A131T Missense 3/15 -
9-103109540-T-C TEX10 c.329A>G p.K110R Missense 3/15 -
14-31598378-C-G HECTD1 c.4199G>C p.G1400A Missense 25/43 -
9-103109056-T-A TEX10 c.813A>T p.E271D Missense 3/15 -
9-103109099-T-G TEX10 c.770A>C p.N257T Missense 3/15 -
9-103109217-G-C TEX10 c.652C>G p.L218V Missense 3/15 -
1-209811909-C-T LAMB3 c.268G>A p.G90S Missense 4/23 -
21-41725557-G-A DSCAM c.769C>T p.R257C Missense 5/33 -
20-50408000-G-A SALL4 c.1022C>T p.S341L Missense 2/4 -
22-32445949-G-A SLC5A1 c.155G>A p.R52H Missense 2/15 -
10-28884740-G-A WAC c.689G>A p.R230K Missense 7/14 -
7-100842081-G-A MOGAT3 c.319C>T p.R107W Missense 4/7 -
10-1175178-C-T WDR37 c.1379C>T p.S460L Missense 14/14 -
16-30536482-C-T ZNF768 c.979G>A p.A327T Missense 2/2 -
X-13645154-C-T EGFL6 c.1310C>T p.P437L Missense 11/12 -
6-86324623-A-T SYNCRIP c.1723T>A p.S575T Missense 11/11 -
18-60242635-C-G ZCCHC2 c.3321C>G p.F1107L Missense 13/14 -
5-154336741-A-G MRPL22 c.308A>G p.N103S Missense 5/7 -
9-116151792-G-A ALAD c.727C>T p.R243W Missense 10/12 -
9-134027192-A-G NUP214 c.2347A>G p.R783G Missense 17/36 -
11-6816225-G-A OR6A2 c.715C>T p.R239C Missense 2/2 -
2-191231580-A-G INPP1 c.425A>G p.N142S Missense 5/7 -
2-61632946-C-T USP34 c.449G>A p.S150N Missense 3/80 -
10-105218156-G-A CALHM1 c.353C>T p.T118M Missense 1/2 -
7-7571214-C-T COL28A1 c.446G>A p.R149H Missense 3/35 -
1-241675407-C-T FH c.415G>A p.V139M Missense 4/10 -
5-140871095-C-T PCDHGC5 c.2288C>T p.T763M Missense 1/4 -
15-28356943-G-A HERC2 c.14471C>T p.S4824L Missense 93/93 -
20-2297771-G-A TGM3 c.727G>A p.G243S Missense 6/13 -
7-82578874-C-T PCLO c.11030G>A p.R3677H Missense 6/25 -
18-54285275-C-T TXNL1 c.452G>A p.R151Q Missense 4/8 -
1-209880365-C-T HSD11B1 c.409C>T p.R137C Missense 4/6 -
17-77043743-G-A C1QTNF1 c.419G>A p.R140Q Missense 4/4 -
22-50906107-C-A SBF1 c.292G>T p.V98L Missense 4/41 -
6-111493979-G-A SLC16A10 c.425G>A p.R142Q Missense 2/6 -
19-17948746-TGCA-T JAK3 c.1693_1695delTGC p.C565del InFrameDeletion 12/24 -
3-49405876-T-C RHOA c.262A>G p.S88G Missense 3/5 -
14-35222853-C-T BAZ1A c.4532G>A p.R1511H Missense 27/27 -
10-125651090-G-T CPXM2 c.86C>A p.A29D Missense 1/14 -
12-111330883-G-A CCDC63 c.1078G>A p.E360K Missense 9/12 -
15-42054434-A-G MGA c.7618A>G p.I2540V Missense 22/24 -
18-50994324-G-A DCC c.3680G>A p.R1227H Missense 25/29 -
20-35563514-G-A SAMHD1 c.427C>T p.R143C Missense 4/16 -
22-42262948-GGCA-G SREBF2 c.221_223delGCA p.S74del InFrameDeletion 2/19 -
17-29559194-C-T NF1 c.3301C>T p.Q1101* Nonsense 25/58 -
20-31022245-C-G ASXL1 c.1730C>G p.S577* Nonsense 13/13 -
9-139391014-G-A NOTCH1 c.7177C>T p.Q2393* Nonsense 34/34 -
3-52696208-C-T PBRM1 c.469G>A p.A157T Missense 5/30 -
1-1737949-T-G GNB1 c.232A>C p.K78Q Missense 6/12 -
2-20212184-C-T MATN3 c.209G>A p.R70H Missense 1/8 -
22-21140296-C-T SERPIND1 c.1168C>T p.R390* Nonsense 4/5 -
11-108122702-C-A ATM c.1746C>A p.F582L Missense 11/63 -
11-108122702-C-G ATM c.1746C>G p.F582L Missense 11/63 -
1-26316020-G-A PAFAH2 c.163C>T p.R55C Missense 3/11 -
16-1370207-G-A UBE2I c.256G>A p.V86M Missense 5/7 -
10-105727546-GAGA-G SLK c.55_57delAAG p.K19del InFrameDeletion 1/19 -
17-10428899-G-A MYH2 c.4406C>T p.T1469M Missense 32/40 -
X-70352766-G-A MED12 c.4487G>A p.R1496H Missense 32/45 -
16-3779105-C-T CREBBP c.5943G>A p.M1981I Missense 31/31 -
12-13724864-C-T GRIN2B c.2045G>A p.R682H Missense 11/14 -
1-35227273-G-A GJB4 c.418G>A p.A140T Missense 2/2 -
3-195517390-G-A MUC4 c.1061C>T p.S354F Missense 2/25 -
X-70343001-C-A MED12 c.1542C>A p.C514* Nonsense 11/45 -
3-136287678-G-A STAG1 c.323C>T p.S108L Missense 5/34 -
6-165715615-G-A C6orf118 c.196C>T p.P66S Missense 2/9 -
7-138978057-A-C UBN2 c.3749A>C p.N1250T Missense 16/18 -
20-46279900-GCAA-G NCOA3 c.3826_3828delCAA p.Q1276del InFrameDeletion 20/23 -