Variant ID: 1-55509676-T-A

NM_174936.3(PCSK9):c.368T>A;(p.L123Q)

This variant was identified in 1 publication

View GRCh38 version.
Publications:


Integrated exome and RNA sequencing of TFE3-translocation renal cell carcinoma.

Nature Communications
Sun, Guangxi G; Chen, Junru J; Liang, Jiayu J; Yin, Xiaoxue X; Zhang, Mengni M; Yao, Jin J; He, Ning N; Armstrong, Cameron M CM; Zheng, Linmao L; Zhang, Xingming X; Zhu, Sha S; Sun, Xiaomeng X; Yang, Xiaoxia X; Zhao, Wanbin W; Liao, Banghua B; Pan, Xiuyi X; Nie, Ling L; Yang, Ling L; Chen, Yuntian Y; Zhao, Jinge J; Zhang, Haoran H; Dai, Jindong J; Shen, Yali Y; Liu, Jiyan J; Huang, Rui R; Liu, Jiandong J; Wang, Zhipeng Z; Ni, Yuchao Y; Wei, Qiang Q; Li, Xiang X; Zhou, Qiao Q; Huang, Haojie H; Liu, Zhenhua Z; Shen, Pengfei P; Chen, Ni N; Zeng, Hao H
Publication Date: 2021-09-06

Variant appearance in text: PCSK9: 368T>A; L123Q
PubMed Link: 34489456
Variant Present in the following documents:
  • 41467_2021_25618_MOESM6_ESM.xlsx
View BVdb publication page