Variant ID: 1-55525186-G-A

NM_174936.3(PCSK9):c.1531G>A;(p.A511T)

This variant was identified in 1 publication

View GRCh38 version.
Publications:


Identification of KRAS G12V associated clonal neoantigens and immune microenvironment in long-term survival of pancreatic adenocarcinoma.

Cancer Immunology, Immunotherapy : Cii
Wang, Chao C; Shi, Min M; Zhang, Lei L; Ji, Jun J; Xie, Ruyan R; Wu, Chao C; Guo, Xianchao X; Yang, Ying Y; Zhou, Wei W; Peng, Chenhong C; Zhang, Henghui H; Yuan, Fei F; Zhang, Jun J
Publication Date: 2021-07-13

Variant appearance in text: PCSK9: 1531G>A; A511T
PubMed Link: 34255132
Variant Present in the following documents:
  • 262_2021_3012_MOESM1_ESM.xlsx
View BVdb publication page