Variant ID: 1-55529108-G-A

NM_174936.3(PCSK9):c.1930G>A;(p.V644I)

This variant was identified in 1 publication

View GRCh38 version.
Publications:


Integrative analysis reveals clinically relevant molecular fingerprints in pancreatic cancer.

Molecular Therapy. Nucleic Acids
Song, Libin L; Qi, Simin S; Hu, Wei W; Fang, Zhixiao Z; Yu, Dehua D; Liu, Teng T; Wu, Jingni J; Wu, Yangjun Y; Wu, Aiwei A; Feng, Lanyun L; Xie, Jing J; Zhang, Bo B; He, Wenguang W; Ning, Zhouyu Z; Liu, Luming L; Qin, Jiang-Jiang JJ; Li, Shengli S
Publication Date: 2021-12-03

Variant appearance in text: PCSK9: 1930G>A; V644I; rs143291739
PubMed Link: 34513290
Variant Present in the following documents:
  • mmc3.xlsx
View BVdb publication page