BRAF c.2250_2252del ;(p.P751del)

Variant ID: 7-140434445-TGGA-T

NM_004333.4(BRAF):c.2250_2252del;(p.P751del)

This variant was identified in 1 publication

View GRCh38 version.
Publications:


Whole-Exome Sequencing Among Chinese Patients With Hereditary Diffuse Gastric Cancer.

Jama Network Open
Liu, Ze-Xian ZX; Zhang, Xiao-Long XL; Zhao, Qi Q; Chen, Yungchang Y; Sheng, Hui H; He, Cai-Yun CY; Sun, Yu-Ting YT; Lai, Ming-Yu MY; Wu, Min-Qing MQ; Zuo, Zhi-Xiang ZX; Wang, Wei W; Zhou, Zhi-Wei ZW; Wang, Feng-Hua FH; Li, Yu-Hong YH; Xu, Rui-Hua RH; Qiu, Miao-Zhen MZ
Publication Date: 2022-12-01

Variant appearance in text: BRAF: 2250_2252del
PubMed Link: 36484990
Variant Present in the following documents:
  • jamanetwopen-e2245836-s002.xlsx, sheet 3
View BVdb publication page