BRAF c.2249C>T ;(p.S750F)

Variant ID: 7-140434449-G-A

NM_004333.4(BRAF):c.2249C>T;(p.S750F)

This variant was identified in 2 publications

View GRCh38 version.
Publications:


An EGFR L858R mutation identified in 1862 Chinese NSCLC patients can be a promising neoantigen vaccine therapeutic strategy.

Frontiers In Immunology
Lin, Jing J; Liu, Jun J; Hao, Shi-Guang SG; Lan, Bin B; Zheng, Xiao-Bin XB; Xiong, Jia-Ni JN; Zhang, Ying-Qian YQ; Gao, Xuan X; Chen, Chuan-Ben CB; Chen, Ling L; Huang, Yu-Fang YF; Luo, Hong H; Yi, Yu-Ting YT; Yi, Xin X; Lu, Jian-Ping JP; Zheng, Xiong-Wei XW; Chen, Gang G; Wang, Xue-Feng XF; Chen, Yu Y
Publication Date: 2022

Variant appearance in text: BRAF: 2249C>T; S750F
PubMed Link: 36505399
Variant Present in the following documents:
  • Table_2.xlsx, sheet 2
View BVdb publication pageCirculating tumour DNA sequence analysis as an alternative to multiple myeloma bone marrow aspirates.

Nature Communications
Kis, Olena O; Kaedbey, Rayan R; Chow, Signy S; Danesh, Arnavaz A; Dowar, Mark M; Li, Tiantian T; Li, Zhihua Z; Liu, Jessica J; Mansour, Mark M; Masih-Khan, Esther E; Zhang, Tong T; Bratman, Scott V SV; Oza, Amit M AM; Kamel-Reid, Suzanne S; Trudel, Suzanne S; Pugh, Trevor J TJ
Publication Date: 2017-05-11

Variant appearance in text: BRAF: 2249C>T
PubMed Link: 28492226
Variant Present in the following documents:
  • ncomms15086-s3.xlsx, sheet 1
View BVdb publication page