BRAF c.2243_2248del ;(p.C748_A749del)

Variant ID: 7-140434449-GAAGCAC-G

NM_004333.4(BRAF):c.2243_2248del;(p.C748_A749del)

This variant was identified in 1 publication

View GRCh38 version.
Publications:


Integrative proteogenomic characterization of early esophageal cancer.

Nature Communications
Li, Lingling L; Jiang, Dongxian D; Zhang, Qiao Q; Liu, Hui H; Xu, Fujiang F; Guo, Chunmei C; Qin, Zhaoyu Z; Wang, Haixing H; Feng, Jinwen J; Liu, Yang Y; Chen, Weijie W; Zhang, Xue X; Bai, Lin L; Tian, Sha S; Tan, Subei S; Xu, Chen C; Song, Qi Q; Liu, Yalan Y; Zhong, Yunshi Y; Chen, Tianyin T; Zhou, Pinghong P; Zhao, Jian-Yuan JY; Hou, Yingyong Y; Ding, Chen C
Publication Date: 2023-03-25

Variant appearance in text: BRAF: 2243_2248del
PubMed Link: 36966136
Variant Present in the following documents:
  • 41467_2023_37440_MOESM4_ESM.xlsx, sheet 2
View BVdb publication page