BRAF c.2227T>C ;(p.F743L)

Variant ID: 7-140434471-A-G

NM_004333.4(BRAF):c.2227T>C;(p.F743L)

This variant was identified in 1 publication

View GRCh38 version.
Publications:


A proteomic landscape of diffuse-type gastric cancer.

Nature Communications
Ge, Sai S; Xia, Xia X; Ding, Chen C; Zhen, Bei B; Zhou, Quan Q; Feng, Jinwen J; Yuan, Jiajia J; Chen, Rui R; Li, Yumei Y; Ge, Zhongqi Z; Ji, Jiafu J; Zhang, Lianhai L; Wang, Jiayuan J; Li, Zhongwu Z; Lai, Yumei Y; Hu, Ying Y; Li, Yanyan Y; Li, Yilin Y; Gao, Jing J; Chen, Lin L; Xu, Jianming J; Zhang, Chunchao C; Jung, Sung Yun SY; Choi, Jong Min JM; Jain, Antrix A; Liu, Mingwei M; Song, Lei L; Liu, Wanlin W; Guo, Gaigai G; Gong, Tongqing T; Huang, Yin Y; Qiu, Yang Y; Huang, Wenwen W; Shi, Tieliu T; Zhu, Weimin W; Wang, Yi Y; He, Fuchu F; Shen, Lin L; Qin, Jun J
Publication Date: 2018-03-08

Variant appearance in text: BRAF: Phe743Leu
PubMed Link: 29520031
Variant Present in the following documents:
  • 41467_2018_3121_MOESM5_ESM.xlsx, sheet 8
View BVdb publication page