BRAF c.2204G>T ;(p.R735L)

Variant ID: 7-140434494-C-A

NM_004333.4(BRAF):c.2204G>T;(p.R735L)

This variant was identified in 2 publications

View GRCh38 version.
Publications:


Circulating tumour DNA sequence analysis as an alternative to multiple myeloma bone marrow aspirates.

Nature Communications
Kis, Olena O; Kaedbey, Rayan R; Chow, Signy S; Danesh, Arnavaz A; Dowar, Mark M; Li, Tiantian T; Li, Zhihua Z; Liu, Jessica J; Mansour, Mark M; Masih-Khan, Esther E; Zhang, Tong T; Bratman, Scott V SV; Oza, Amit M AM; Kamel-Reid, Suzanne S; Trudel, Suzanne S; Pugh, Trevor J TJ
Publication Date: 2017-05-11

Variant appearance in text: BRAF: 2204G>T
PubMed Link: 28492226
Variant Present in the following documents:
  • ncomms15086-s3.xlsx, sheet 1
View BVdb publication pageCharacterization of Somatic Mutations in Air Pollution-Related Lung Cancer.

Ebiomedicine
Yu, Xian-Jun XJ; Yang, Min-Jun MJ; Zhou, Bo B; Wang, Gui-Zhen GZ; Huang, Yun-Chao YC; Wu, Li-Chuan LC; Cheng, Xin X; Wen, Zhe-Sheng ZS; Huang, Jin-Yan JY; Zhang, Yun-Dong YD; Gao, Xiao-Hong XH; Li, Gao-Feng GF; He, Shui-Wang SW; Gu, Zhao-Hui ZH; Ma, Liang L; Pan, Chun-Ming CM; Wang, Ping P; Chen, Hao-Bin HB; Hong, Zhi-Peng ZP; Wang, Xiao-Lu XL; Mao, Wen-Jing WJ; Jin, Xiao-Long XL; Kang, Hui H; Chen, Shu-Ting ST; Zhu, Yong-Qiang YQ; Gu, Wen-Yi WY; Liu, Zi Z; Dong, Hui H; Tian, Lin-Wei LW; Chen, Sai-Juan SJ; Cao, Yi Y; Wang, Sheng-Yue SY; Zhou, Guang-Biao GB
Publication Date: 2015-06

Variant appearance in text: BRAF: R735L
PubMed Link: 26288819
Variant Present in the following documents:
  • mmc6.xlsx, sheet 2
View BVdb publication page