BRAF c.2191C>A ;(p.P731T)

Variant ID: 7-140434507-G-T

NM_004333.4(BRAF):c.2191C>A;(p.P731T)

This variant was identified in 2 publications

View GRCh38 version.
Publications:


Pan-cancer circulating tumor DNA detection in over 10,000 Chinese patients.

Nature Communications
Zhang, Yongliang Y; Yao, Yu Y; Xu, Yaping Y; Li, Lifeng L; Gong, Yan Y; Zhang, Kai K; Zhang, Meng M; Guan, Yanfang Y; Chang, Lianpeng L; Xia, Xuefeng X; Li, Lin L; Jia, Shuqin S; Zeng, Qiang Q
Publication Date: 2021-01-04

Variant appearance in text: BRAF: 2191C>A; P731T
PubMed Link: 33397889
Variant Present in the following documents:
  • 41467_2020_20162_MOESM6_ESM.xlsx, sheet 1
View BVdb publication pagePatient specific circulating tumor DNA fingerprints to monitor treatment response across multiple tumors.

Journal Of Translational Medicine
Li, Jiaping J; Jiang, Wei W; Wei, Jinwang J; Zhang, Jianwei J; Cai, Linbo L; Luo, Minjie M; Wang, Zhan Z; Sun, Wending W; Wang, Shengzhou S; Wang, Chen C; Dai, Chun C; Liu, Jun J; Wang, Guan G; Wang, Jiping J; Xu, Qiang Q; Deng, Yanhong Y
Publication Date: 2020-08-01

Variant appearance in text: BRAF: P731T
PubMed Link: 32738923
Variant Present in the following documents:
  • 12967_2020_2449_MOESM2_ESM.xlsx, sheet 1
View BVdb publication page