BRAF c.2188G>A ;(p.E730K)

Variant ID: 7-140434510-C-T

NM_004333.4(BRAF):c.2188G>A;(p.E730K)

This variant was identified in 2 publications

View GRCh38 version.
Publications:


Integrating real-time in vivo tumour genomes for longitudinal analysis and management of glioma recurrence.

Clinical And Translational Medicine
Sheng, Zhiyuan Z; Yu, Jinliang J; Deng, Kaiyuan K; Bu, Yage Y; Wu, Shuang S; Xu, Sensen S; Gao, Yushuai Y; Zhang, Qianqian Q; Yan, Zhaoyue Z; Bu, Chaojie C; Chen, Zhongcan Z; Gu, Jianjun J; Jia, Yan Y; Gao, Xinya X; Zemmar, Ajmal A; Sumardi, Fitri F; Hernesniemi, Juha J; Kong, Lingfei L; Liu, Gang G; Li, Ming M; Wang, Meiyun M; Li, Tianxiao T; Bu, Xingyao X
Publication Date: 2021-11

Variant appearance in text: BRAF: 2188G>A; Glu730Lys
PubMed Link: 34841677
Variant Present in the following documents:
  • CTM2-11-e567-s004.xlsx, sheet 5
View BVdb publication pageTumor DNA From Tumor In Situ Fluid Reveals Mutation Landscape of Minimal Residual Disease After Glioma Surgery and Risk of Early Recurrence.

Frontiers In Oncology
Yu, Jinliang J; Sheng, Zhiyuan Z; Wu, Shuang S; Gao, Yushuai Y; Yan, Zhaoyue Z; Bu, Chaojie C; Gu, Jianjun J; Bu, Yage Y; Deng, Kaiyuan K; Xu, Sensen S; Chen, Zhongcan Z; Zhang, Qianqian Q; Zemmar, Ajmal A; Hernesniemi, Juha J; Wang, Meiyun M; Liu, Gang G; Li, Tianxiao T; Bu, Xingyao X
Publication Date: 2021

Variant appearance in text: BRAF: 2188G>A; E730K
PubMed Link: 34712610
Variant Present in the following documents:
  • DataSheet_1.xls, sheet 6
  • DataSheet_1.xls, sheet 5
View BVdb publication page