BRAF c.2182G>C ;(p.A728P)

Variant ID: 7-140434516-C-G

NM_004333.4(BRAF):c.2182G>C;(p.A728P)

This variant was identified in 1 publication

View GRCh38 version.
Publications:


Circulating tumor DNA predicts response in Chinese patients with relapsed or refractory classical hodgkin lymphoma treated with sintilimab.

Ebiomedicine
Shi, Yuankai Y; Su, Hang H; Song, Yongping Y; Jiang, Wenqi W; Sun, Xiuhua X; Qian, Wenbin W; Zhang, Wei W; Gao, Yuhuan Y; Jin, Zhengming Z; Zhou, Jianfeng J; Jin, Chuan C; Zou, Liqun L; Qiu, Lugui L; Li, Wei W; Yang, Jianmin J; Hou, Ming M; Xiong, Yan Y; Zhou, Hui H; Du, Xinhua X; Wang, Xiong X; Peng, Bo B
Publication Date: 2020-04

Variant appearance in text: BRAF: 2182G>C; A728P
PubMed Link: 32304999
Variant Present in the following documents:
  • mmc1.xlsx, sheet 4
View BVdb publication page