BRAF c.2167A>G ;(p.K723E)

Variant ID: 7-140434531-T-C

NM_004333.4(BRAF):c.2167A>G;(p.K723E)

This variant was identified in 2 publications

View GRCh38 version.
Publications:


Postoperative circulating tumor DNA as markers of recurrence risk in stages II to III colorectal cancer.

Journal Of Hematology & Oncology
Chen, Gong G; Peng, Junjie J; Xiao, Qian Q; Wu, Hao-Xiang HX; Wu, Xiaojun X; Wang, Fulong F; Li, Liren L; Ding, Peirong P; Zhao, Qi Q; Li, Yaqi Y; Wang, Da D; Shao, Yang Y; Bao, Hua H; Pan, Zhizhong Z; Ding, Ke-Feng KF; Cai, Sanjun S; Wang, Feng F; Xu, Rui-Hua RH
Publication Date: 2021-05-17

Variant appearance in text: BRAF: K723E
PubMed Link: 34001194
Variant Present in the following documents:
  • 13045_2021_1089_MOESM6_ESM.xlsx, sheet 1
View BVdb publication pagePan-cancer circulating tumor DNA detection in over 10,000 Chinese patients.

Nature Communications
Zhang, Yongliang Y; Yao, Yu Y; Xu, Yaping Y; Li, Lifeng L; Gong, Yan Y; Zhang, Kai K; Zhang, Meng M; Guan, Yanfang Y; Chang, Lianpeng L; Xia, Xuefeng X; Li, Lin L; Jia, Shuqin S; Zeng, Qiang Q
Publication Date: 2021-01-04

Variant appearance in text: BRAF: 2167A>G; K723E
PubMed Link: 33397889
Variant Present in the following documents:
  • 41467_2020_20162_MOESM6_ESM.xlsx, sheet 1
View BVdb publication page