BRAF c.2152G>T ;(p.A718S)

Variant ID: 7-140434546-C-A

NM_004333.4(BRAF):c.2152G>T;(p.A718S)

This variant was identified in 4 publications

View GRCh38 version.
Publications:


Circulating tumour DNA analysis predicts relapse and improves risk stratification in primary refractory multiple myeloma.

Blood Cancer Journal
Mithraprabhu, Sridurga S; Reynolds, John J; Turner, Rose R; Quach, Hang H; Horvath, Noemi N; Kerridge, Ian I; Kalff, Anna A; Bergin, Krystal K; Hocking, Jay J; Yuen, Flora F; Khong, Tiffany T; Durie, Brian M BM; Spencer, Andrew A
Publication Date: 2023-02-13

Variant appearance in text: BRAF: 2152G>T; E718*
PubMed Link: 36781844
Variant Present in the following documents:
  • 41408_2023_796_MOESM2_ESM.xlsx, sheet 1
View BVdb publication pageAn EGFR L858R mutation identified in 1862 Chinese NSCLC patients can be a promising neoantigen vaccine therapeutic strategy.

Frontiers In Immunology
Lin, Jing J; Liu, Jun J; Hao, Shi-Guang SG; Lan, Bin B; Zheng, Xiao-Bin XB; Xiong, Jia-Ni JN; Zhang, Ying-Qian YQ; Gao, Xuan X; Chen, Chuan-Ben CB; Chen, Ling L; Huang, Yu-Fang YF; Luo, Hong H; Yi, Yu-Ting YT; Yi, Xin X; Lu, Jian-Ping JP; Zheng, Xiong-Wei XW; Chen, Gang G; Wang, Xue-Feng XF; Chen, Yu Y
Publication Date: 2022

Variant appearance in text: BRAF: 2152G>T
PubMed Link: 36505399
Variant Present in the following documents:
  • Table_2.xlsx, sheet 2
View BVdb publication pageGenomic profiling reveals heterogeneous populations of ductal carcinoma in situ of the breast.

Communications Biology
Nagasawa, Satoi S; Kuze, Yuta Y; Maeda, Ichiro I; Kojima, Yasuyuki Y; Motoyoshi, Ai A; Onishi, Tatsuya T; Iwatani, Tsuguo T; Yokoe, Takamichi T; Koike, Junki J; Chosokabe, Motohiro M; Kubota, Manabu M; Seino, Hibiki H; Suzuki, Ayako A; Seki, Masahide M; Tsuchihara, Katsuya K; Inoue, Eisuke E; Tsugawa, Koichiro K; Ohta, Tomohiko T; Suzuki, Yutaka Y
Publication Date: 2021-04-01

Variant appearance in text: BRAF: A718S
PubMed Link: 33795819
Variant Present in the following documents:
  • 42003_2021_1959_MOESM10_ESM.xlsx, sheet 1
View BVdb publication pageCirculating tumour DNA sequence analysis as an alternative to multiple myeloma bone marrow aspirates.

Nature Communications
Kis, Olena O; Kaedbey, Rayan R; Chow, Signy S; Danesh, Arnavaz A; Dowar, Mark M; Li, Tiantian T; Li, Zhihua Z; Liu, Jessica J; Mansour, Mark M; Masih-Khan, Esther E; Zhang, Tong T; Bratman, Scott V SV; Oza, Amit M AM; Kamel-Reid, Suzanne S; Trudel, Suzanne S; Pugh, Trevor J TJ
Publication Date: 2017-05-11

Variant appearance in text: BRAF: 2152G>T
PubMed Link: 28492226
Variant Present in the following documents:
  • ncomms15086-s3.xlsx, sheet 1
View BVdb publication page