BRAF c.2128A>T ;(p.I710F)

Variant ID: 7-140434570-T-A

NM_004333.4(BRAF):c.2128A>T;(p.I710F)

This variant was identified in 2 publications

View GRCh38 version.
Publications:


Mutational landscape and genetic signatures of cell-free DNA in tumour-induced osteomalacia.

Journal Of Cellular And Molecular Medicine
Wu, Nan N; Zhang, Zhen Z; Zhou, Xi X; Zhao, Hengqiang H; Ming, Yue Y; Wu, Xue X; Zhang, Xian X; Yang, Xin-Zhuang XZ; Zhou, Meng M; Bao, Hua H; Chen, Weisheng W; Wu, Yong Y; Liu, Sen S; Wang, Huizi H; Niu, Yuchen Y; Li, Yalun Y; Zheng, Yu Y; Shao, Yang Y; Gao, Na N; Yang, Ying Y; Liu, Ying Y; Li, Wenli W; Liu, Jia J; Zhang, Na N; Yang, Xu X; Xu, Yuan Y; Li, Mei M; Sun, Yingli Y; Su, Jianzhong J; Zhang, Jianguo J; Xia, Weibo W; Qiu, Guixing G; Liu, Yong Y; Liu, Jiaqi J; Wu, Zhihong Z
Publication Date: 2020-05

Variant appearance in text: BRAF: 2128A>T; Ile710Phe
PubMed Link: 32277576
Variant Present in the following documents:
  • JCMM-24-4931-s008.xlsx, sheet 1
  • JCMM-24-4931-s010.xlsx, sheet 1
View BVdb publication pageappreci8: a pipeline for precise variant calling integrating 8 tools.

Bioinformatics (Oxford, England)
Sandmann, Sarah S; Karimi, Mohsen M; de Graaf, Aniek O AO; Rohde, Christian C; Göllner, Stefanie S; Varghese, Julian J; Ernsting, Jan J; Walldin, Gunilla G; van der Reijden, Bert A BA; Müller-Tidow, Carsten C; Malcovati, Luca L; Hellström-Lindberg, Eva E; Jansen, Joop H JH; Dugas, Martin M
Publication Date: 2018-12-15

Variant appearance in text: BRAF: 2128A>T; Ile710Phe
PubMed Link: 29945233
Variant Present in the following documents:
  • bty518_supplementary_data_s8.xls, sheet 8
View BVdb publication page