BRAF c.2102G>C ;(p.R701T)

Variant ID: 7-140439637-C-G

NM_004333.4(BRAF):c.2102G>C;(p.R701T)

This variant was identified in 2 publications

View GRCh38 version.
Publications:


Genomic Alterations Identification and Resistance Mechanisms Exploration of NSCLC With Central Nervous System Metastases Using Liquid Biopsy of Cerebrospinal Fluid: A Real-World Study.

Frontiers In Oncology
Shen, Fangfang F; Liang, Naixin N; Fan, Zaiwen Z; Zhao, Min M; Kang, Jing J; Wang, Xifang X; Hu, Qun Q; Mu, Yongping Y; Wang, Kai K; Yuan, Mingming M; Chen, Rongrong R; Guo, Wei W; Dong, Guilan G; Zhao, Jun J; Bai, Jun J
Publication Date: 2022

Variant appearance in text: BRAF: 2102G>C; R701T
PubMed Link: 35814426
Variant Present in the following documents:
  • DataSheet_1.xlsx, sheet 2
View BVdb publication pageClinical and genomic features of Chinese lung cancer patients with germline mutations.

Nature Communications
Peng, Wenying W; Li, Bin B; Li, Jin J; Chang, Lianpeng L; Bai, Jing J; Yi, Yuting Y; Chen, Rongrong R; Zhang, Yanyan Y; Chen, Chen C; Pu, Xingxiang X; Jiang, Meilin M; Li, Jia J; Zhong, Rui R; Xu, Fang F; Chen, Bolin B; Xu, Li L; Wang, Ning N; Huan, Jiaojiao J; Dai, Pingping P; Guan, Yanfang Y; Yang, Ling L; Xia, Xuefeng X; Yi, Xin X; Wang, Jiayin J; Yu, Fenglei F; Wu, Lin L
Publication Date: 2022-03-10

Variant appearance in text: BRAF: 2102G>C; R701T
PubMed Link: 35273153
Variant Present in the following documents:
  • 41467_2022_28840_MOESM7_ESM.xlsx, sheet 1
View BVdb publication page