BRAF c.2040G>C ;(p.K680N)

Variant ID: 7-140439699-C-G

NM_004333.4(BRAF):c.2040G>C;(p.K680N)

This variant was identified in 1 publication

View GRCh38 version.
Publications:


Identification of copy number variation-driven molecular subtypes informative for prognosis and treatment in pancreatic adenocarcinoma of a Chinese cohort.

Ebiomedicine
Zhan, Qian Q; Wen, Chenlei C; Zhao, Yi Y; Fang, Lu L; Jin, Yangbing Y; Zhang, Zehui Z; Zou, Siyi S; Li, Fanlu F; Yang, Ying Y; Wu, Lijia L; Jin, Jiabin J; Lu, Xiongxiong X; Xie, Junjie J; Cheng, Dongfeng D; Xu, Zhiwei Z; Zhang, Jun J; Wang, Jiancheng J; Deng, XiaXing X; Chen, Hao H; Peng, Chenghong C; Li, Hongwei H; Zhang, Henghui H; Fang, Hai H; Wang, Chaofu C; Shen, Baiyong B
Publication Date: 2021-12

Variant appearance in text: BRAF: K680N
PubMed Link: 34839264
Variant Present in the following documents:
  • mmc5.xlsx, sheet 1
View BVdb publication pageIdentification of copy number variation-driven molecular subtypes informative for prognosis and treatment in pancreatic adenocarcinoma of a Chinese cohort.

Ebiomedicine
Zhan, Qian Q; Wen, Chenlei C; Zhao, Yi Y; Fang, Lu L; Jin, Yangbing Y; Zhang, Zehui Z; Zou, Siyi S; Li, Fanlu F; Yang, Ying Y; Wu, Lijia L; Jin, Jiabin J; Lu, Xiongxiong X; Xie, Junjie J; Cheng, Dongfeng D; Xu, Zhiwei Z; Zhang, Jun J; Wang, Jiancheng J; Deng, XiaXing X; Chen, Hao H; Peng, Chenghong C; Li, Hongwei H; Zhang, Henghui H; Fang, Hai H; Wang, Chaofu C; Shen, Baiyong B
Publication Date: 2021-11-25

Variant appearance in text: BRAF: K680N
PubMed Link: 34839264
Variant Present in the following documents:
  • mmc5.xlsx, sheet 1
View BVdb publication page