BRAF c.2008G>A ;(p.G670R)

Variant ID: 7-140439731-C-T

NM_004333.4(BRAF):c.2008G>A;(p.G670R)

This variant was identified in 1 publication

View GRCh38 version.
Publications:


Prognostic value of baseline genetic features and newly identified TP53 mutations in advanced breast cancer.

Molecular Oncology
Zhang, Lanxin L; Sun, Siwen S; Zhao, Xiaotian X; Liu, Jingwen J; Xu, Yang Y; Xu, Lingzhi L; Song, Chen C; Li, Na N; Yu, Jing J; Zhao, Shanshan S; Yu, Peiyao P; Fang, Fengqi F; Xie, Jiping J; Ji, Xuening X; Yu, Ruoying R; Ou, Qiuxiang Q; Zhao, Zuowei Z; Li, Man M
Publication Date: 2022-10

Variant appearance in text: BRAF: 2008G>A; G670R
PubMed Link: 35971249
Variant Present in the following documents:
  • MOL2-16-3689-s003.xlsx, sheet 1
View BVdb publication page