BRAF c.1977C>G ;(p.I659M)

Variant ID: 7-140449102-G-C

NM_004333.4(BRAF):c.1977C>G;(p.I659M)

This variant was identified in 1 publication

View GRCh38 version.
Publications:


HER2 transmembrane domain mutation: comprehensive characteristics and real-world evidence of treatment response in Chinese lung adenocarcinoma.

Translational Lung Cancer Research
Jia, Ziqi Z; Xing, Jiahua J; Li, Ji J; Wang, Weiwei W; Wang, Yadong Y; Song, Yang Y; Yang, Xiaoying X; Xue, Jianchao J; Ye, Junyi J; Li, Bing B; Han-Zhang, Han H; Zhao, Jiaxing J; Zhang, Xiaochun X; Peng, Feng F; Chen, Fengxia F; Chen, Xueqin X; Lu, Yan Y; Ying, Shenpeng S; Wu, Dongping D; Zhang, Xinwei X; Ma, Caixia C; Lai, Lipeng L; Ma, Songling S; Liang, Dianjing D; Liu, Peng P; Li, Xiaoguang X; Liang, Naixin N; Li, Shanqing S
Publication Date: 2021-03

Variant appearance in text: BRAF: I659M
PubMed Link: 33889517
Variant Present in the following documents:
  • Main text
  • tlcr-10-03-1383.pdf
View BVdb publication page