BRAF c.1963C>G ;(p.P655A)

Variant ID: 7-140449116-G-C

NM_004333.4(BRAF):c.1963C>G;(p.P655A)

This variant was identified in 2 publications

View GRCh38 version.
Publications:


Comprehensive Molecular Profiling of Colorectal Cancer With Situs Inversus Totalis by Next-Generation Sequencing.

Frontiers In Oncology
Li, Hongsen H; Gong, Liu L; Cheng, Huanqing H; Wang, Huina H; Zhang, Xiaochen X; Rao, Chuangzhou C; Song, Zhangfa Z; Wang, Da D; Lou, Haizhou H; Lou, Feng F; Cao, Shanbo S; Pan, Hongming H; Fang, Yong Y
Publication Date: 2022

Variant appearance in text: BRAF: P655A
PubMed Link: 35530355
Variant Present in the following documents:
  • Main text
  • fonc-12-813253.pdf
View BVdb publication pageK27-linked ubiquitination of BRAF by ITCH engages cytokine response to maintain MEK-ERK signaling.

Nature Communications
Yin, Qing Q; Han, Tao T; Fang, Bin B; Zhang, Guolin G; Zhang, Chao C; Roberts, Evan R ER; Izumi, Victoria V; Zheng, Mengmeng M; Jiang, Shulong S; Yin, Xiu X; Kim, Minjung M; Cai, Jianfeng J; Haura, Eric B EB; Koomen, John M JM; Smalley, Keiran S M KSM; Wan, Lixin L
Publication Date: 2019-04-23

Variant appearance in text: BRAF: P655A
PubMed Link: 31015455
Variant Present in the following documents:
  • 41467_2019_9844_MOESM1_ESM.pdf
View BVdb publication page