BRAF c.1959G>C ;(p.Q653H)

Variant ID: 7-140449120-C-G

NM_004333.4(BRAF):c.1959G>C;(p.Q653H)

This variant was identified in 1 publication

View GRCh38 version.
Publications:


A prognostic risk model for glioma patients by systematic evaluation of genomic variations.

Iscience
Zhang, Baifeng B; Wan, Weiqing W; Li, Zibo Z; Gao, Zhixian Z; Ji, Nan N; Xie, Jian J; Wang, Junmei J; Wang, Bin B; Lai-Wan Kwong, Dora D; Guan, Xinyuan X; Gao, Shengjie S; Zhao, Yuanli Y; Lu, Youyong Y; Zhang, Liwei L; Rodland, Karin D KD; Tsang, Shirley X SX
Publication Date: 2022-12-22

Variant appearance in text: BRAF: Q653H
PubMed Link: 36536675
Variant Present in the following documents:
  • mmc3.xls, sheet 1
View BVdb publication page