BRAF c.1957C>A ;(p.Q653K)

Variant ID: 7-140449122-G-T

NM_004333.4(BRAF):c.1957C>A;(p.Q653K)

This variant was identified in 2 publications

View GRCh38 version.
Publications:


Human papillomavirus integration perspective in small cell cervical carcinoma.

Nature Communications
Wang, Xiaoli X; Jia, Wenlong W; Wang, Mengyao M; Liu, Jihong J; Zhou, Xianrong X; Liang, Zhiqing Z; Zhang, Qinghua Q; Long, Sixiang S; Quzhen, Suolang S; Li, Xiangchun X; Tian, Qiang Q; Li, Xiong X; Sun, Haiying H; Zhao, Caili C; Meng, Silu S; Ning, Ruoqi R; Xi, Ling L; Wang, Lin L; Zhou, Shasha S; Zhang, Jianwei J; Wu, Li L; Chen, Yile Y; Liu, Aijun A; Ma, Yaqi Y; Zhao, Xia X; Cheng, Xiaodong X; Zhang, Qing Q; Han, Xiaobing X; Pan, Huaxiong H; Zhang, Yuan Y; Cao, Lili L; Wang, Yiqin Y; Ling, Shaoping S; Cao, Lihua L; Xing, Hui H; Xu, Chang C; Sui, Long L; Wang, Shixuan S; Zhou, Jianfeng J; Kong, Beihua B; Xie, Xing X; Chen, Gang G; Li, Shuaicheng S; Ma, Ding D; Li, Shuang S
Publication Date: 2022-10-10

Variant appearance in text: BRAF: Q653K
PubMed Link: 36216793
Variant Present in the following documents:
  • 41467_2022_33359_MOESM22_ESM.xlsx, sheet 1
View BVdb publication pageCirculating tumour DNA sequence analysis as an alternative to multiple myeloma bone marrow aspirates.

Nature Communications
Kis, Olena O; Kaedbey, Rayan R; Chow, Signy S; Danesh, Arnavaz A; Dowar, Mark M; Li, Tiantian T; Li, Zhihua Z; Liu, Jessica J; Mansour, Mark M; Masih-Khan, Esther E; Zhang, Tong T; Bratman, Scott V SV; Oza, Amit M AM; Kamel-Reid, Suzanne S; Trudel, Suzanne S; Pugh, Trevor J TJ
Publication Date: 2017-05-11

Variant appearance in text: BRAF: 1957C>A
PubMed Link: 28492226
Variant Present in the following documents:
  • ncomms15086-s3.xlsx, sheet 1
View BVdb publication page