BRAF c.1928G>A ;(p.G643E)

Variant ID: 7-140449151-C-T

NM_004333.4(BRAF):c.1928G>A;(p.G643E)

This variant was identified in 1 publication

View GRCh38 version.
Publications:


The landscape of somatic mutation in sporadic Chinese colorectal cancer.

Oncotarget
Liu, Zhe Z; Yang, Chao C; Li, Xiangchun X; Luo, Wen W; Roy, Bhaskar B; Xiong, Teng T; Zhang, Xiuqing X; Yang, Huanming H; Wang, Jian J; Ye, Zhenhao Z; Chen, Yang Y; Song, Jinghe J; Ma, Shuai S; Zhou, Yong Y; Yang, Min M; Fang, Xiaodong X; Du, Jie J
Publication Date: 2018-06-08

Variant appearance in text: BRAF: 1928G>A
PubMed Link: 29937994
Variant Present in the following documents:
  • oncotarget-09-27412-s004.xlsx, sheet 1
View BVdb publication page