BRAF c.1869A>G ;(p.E623=)

Variant ID: 7-140449210-T-C

NM_004333.4(BRAF):c.1869A>G;(p.E623=)

This variant was identified in 1 publication

View GRCh38 version.
Publications:


Integrative proteomic characterization of adenocarcinoma of esophagogastric junction.

Nature Communications
Li, Shengli S; Yuan, Li L; Xu, Zhi-Yuan ZY; Xu, Jing-Li JL; Chen, Gui-Ping GP; Guan, Xiaoqing X; Pan, Guang-Zhao GZ; Hu, Can C; Dong, Jinyun J; Du, Yi-An YA; Yang, Li-Tao LT; Ni, Mao-Wei MW; Jiang, Rui-Bin RB; Zhu, Xiu X; Lv, Hang H; Xu, Han-Dong HD; Zhang, Sheng-Jie SJ; Qin, Jiang-Jiang JJ; Cheng, Xiang-Dong XD
Publication Date: 2023-02-11

Variant appearance in text: BRAF: 1869A>G; E623=
PubMed Link: 36774361
Variant Present in the following documents:
  • 41467_2023_36462_MOESM5_ESM.xlsx, sheet 1
View BVdb publication page