BRAF c.1860+1G>T

Variant ID: 7-140453074-C-A

NM_004333.4(BRAF):c.1860+1G>T

This variant was identified in 4 publications

View GRCh38 version.
Publications:


Molecular landscape of TP53 mutations in breast cancer and their utility for predicting the response to HER-targeted therapy in HER2 amplification-positive and HER2 mutation-positive amplification-negative patients.

Cancer Medicine
Liu, Binliang B; Yi, Zongbi Z; Guan, Yanfang Y; Ouyang, Quchang Q; Li, Chunxiao C; Guan, Xiuwen X; Lv, Dan D; Li, Lixi L; Zhai, Jingtong J; Qian, Haili H; Xu, Binghe B; Ma, Fei F; Zeng, Yixin Y
Publication Date: 2022-07

Variant appearance in text: BRAF: 1860+1G>T
PubMed Link: 35393784
Variant Present in the following documents:
  • CAM4-11-2767-s001.xlsx, sheet 1
View BVdb publication pagePan-cancer circulating tumor DNA detection in over 10,000 Chinese patients.

Nature Communications
Zhang, Yongliang Y; Yao, Yu Y; Xu, Yaping Y; Li, Lifeng L; Gong, Yan Y; Zhang, Kai K; Zhang, Meng M; Guan, Yanfang Y; Chang, Lianpeng L; Xia, Xuefeng X; Li, Lin L; Jia, Shuqin S; Zeng, Qiang Q
Publication Date: 2021-01-04

Variant appearance in text: BRAF: 1860+1G>T
PubMed Link: 33397889
Variant Present in the following documents:
  • 41467_2020_20162_MOESM6_ESM.xlsx, sheet 1
View BVdb publication pageMolecular landscape and efficacy of HER2-targeted therapy in patients with HER2-mutated metastatic breast cancer.

Npj Breast Cancer
Yi, Zongbi Z; Rong, Guohua G; Guan, Yanfang Y; Li, Jin J; Chang, Lianpeng L; Li, Hui H; Liu, Binliang B; Wang, Wenna W; Guan, Xiuwen X; Ouyang, Quchang Q; Li, Lixi L; Zhai, Jingtong J; Li, Chunxiao C; Li, Lifeng L; Xia, Xuefeng X; Yang, Ling L; Qian, Haili H; Yi, Xin X; Xu, Binghe B; Ma, Fei F
Publication Date: 2020

Variant appearance in text: BRAF: 1860+1G>T
PubMed Link: 33145402
Variant Present in the following documents:
  • 41523_2020_201_MOESM2_ESM.xlsx, sheet 1
View BVdb publication pageCirculating tumour DNA sequence analysis as an alternative to multiple myeloma bone marrow aspirates.

Nature Communications
Kis, Olena O; Kaedbey, Rayan R; Chow, Signy S; Danesh, Arnavaz A; Dowar, Mark M; Li, Tiantian T; Li, Zhihua Z; Liu, Jessica J; Mansour, Mark M; Masih-Khan, Esther E; Zhang, Tong T; Bratman, Scott V SV; Oza, Amit M AM; Kamel-Reid, Suzanne S; Trudel, Suzanne S; Pugh, Trevor J TJ
Publication Date: 2017-05-11

Variant appearance in text: BRAF: 1860+1G>T
PubMed Link: 28492226
Variant Present in the following documents:
  • ncomms15086-s3.xlsx, sheet 1
View BVdb publication page