BRAF c.1859T>A ;(p.M620K)

Variant ID: 7-140453076-A-T

NM_004333.4(BRAF):c.1859T>A;(p.M620K)

This variant was identified in 1 publication

View GRCh38 version.
Publications:


PIK3CA Mutations Contribute to Acquired Cetuximab Resistance in Patients with Metastatic Colorectal Cancer.

Clinical Cancer Research : An Official Journal Of The American Association For Cancer Research
Xu, Jian-Ming JM; Wang, Yan Y; Wang, You-Liang YL; Wang, Yan Y; Liu, Tao T; Ni, Ming M; Li, Man-Sheng MS; Lin, Li L; Ge, Fei-Jiao FJ; Gong, Chun C; Gu, Jun-Yan JY; Jia, Ru R; Wang, He-Fei HF; Chen, Yu-Ling YL; Liu, Rong-Rui RR; Zhao, Chuan-Hua CH; Tan, Zhao-Li ZL; Jin, Yang Y; Zhu, Yun-Ping YP; Ogino, Shuji S; Qian, Zhi-Rong ZR
Publication Date: 2017-08-15

Variant appearance in text: BRAF: M620K
PubMed Link: 28424201
Variant Present in the following documents:
  • Main text
View BVdb publication page