BRAF c.1834C>A ;(p.Q612K)

Variant ID: 7-140453101-G-T

NM_004333.4(BRAF):c.1834C>A;(p.Q612K)

This variant was identified in 2 publications

View GRCh38 version.
Publications:


Characteristics of and Treatment Strategies for Advanced EGFR-Mutant NSCLC With Concomitant BRAF Variations.

Jto Clinical And Research Reports
Wei, Xue-Wu XW; Deng, Jia-Yi JY; Xu, Chong-Rui CR; Chen, Zhi-Hong ZH; Zhu, Dong-Qin DQ; Wu, Qian Q; Zhang, Xu-Chao XC; Wu, Yi-Long YL; Zhou, Qing Q
Publication Date: 2022-07

Variant appearance in text: BRAF: Q612K
PubMed Link: 35789792
Variant Present in the following documents:
  • mmc3.xlsx, sheet 1
View BVdb publication pageResectable lung lesions malignancy assessment and cancer detection by ultra-deep sequencing of targeted gene mutations in plasma cell-free DNA.

Journal Of Medical Genetics
Peng, Muyun M; Xie, Yuancai Y; Li, Xiaohua X; Qian, Youhui Y; Tu, Xiaonian X; Yao, Xumei X; Cheng, Fangsheng F; Xu, Feiyue F; Kong, Deju D; He, Bing B; Liu, Chaoyu C; Cao, Fengjun F; Yang, Haoxian H; Yu, Fenglei F; Xu, Chuanbo C; Tian, Geng G
Publication Date: 2019-10

Variant appearance in text: BRAF: 1834C>A; Gln612Lys
PubMed Link: 30981987
Variant Present in the following documents:
  • jmedgenet-2018-105825supp002.xlsx, sheet 4
View BVdb publication page