BRAF c.1797_1798insAAAGCTACA ;(p.T599_V600insKAT)

Variant ID: 7-140453137-C-CTGTAGCTTT

NM_004333.4(BRAF):c.1797_1798insAAAGCTACA;(p.T599_V600insKAT)

This variant was identified in 2 publications

View GRCh38 version.
Publications:


An EGFR L858R mutation identified in 1862 Chinese NSCLC patients can be a promising neoantigen vaccine therapeutic strategy.

Frontiers In Immunology
Lin, Jing J; Liu, Jun J; Hao, Shi-Guang SG; Lan, Bin B; Zheng, Xiao-Bin XB; Xiong, Jia-Ni JN; Zhang, Ying-Qian YQ; Gao, Xuan X; Chen, Chuan-Ben CB; Chen, Ling L; Huang, Yu-Fang YF; Luo, Hong H; Yi, Yu-Ting YT; Yi, Xin X; Lu, Jian-Ping JP; Zheng, Xiong-Wei XW; Chen, Gang G; Wang, Xue-Feng XF; Chen, Yu Y
Publication Date: 2022

Variant appearance in text: BRAF: 1797_1798insAAAGCTACA
PubMed Link: 36505399
Variant Present in the following documents:
  • Table_2.xlsx, sheet 2
  • Table_2.xlsx, sheet 3
View BVdb publication pageClinical and genomic features of Chinese lung cancer patients with germline mutations.

Nature Communications
Peng, Wenying W; Li, Bin B; Li, Jin J; Chang, Lianpeng L; Bai, Jing J; Yi, Yuting Y; Chen, Rongrong R; Zhang, Yanyan Y; Chen, Chen C; Pu, Xingxiang X; Jiang, Meilin M; Li, Jia J; Zhong, Rui R; Xu, Fang F; Chen, Bolin B; Xu, Li L; Wang, Ning N; Huan, Jiaojiao J; Dai, Pingping P; Guan, Yanfang Y; Yang, Ling L; Xia, Xuefeng X; Yi, Xin X; Wang, Jiayin J; Yu, Fenglei F; Wu, Lin L
Publication Date: 2022-03-10

Variant appearance in text: BRAF: 1797_1798insAAAGCTACA
PubMed Link: 35273153
Variant Present in the following documents:
  • 41467_2022_28840_MOESM7_ESM.xlsx, sheet 1
View BVdb publication page