BRAF c.1794_1796dup ;(p.T599dup)

Variant ID: 7-140453138-T-TGTA

NM_004333.4(BRAF):c.1794_1796dup;(p.T599dup)

This variant was identified in 4 publications

View GRCh38 version.
Publications:


Integrated proteogenomic characterization of medullary thyroid carcinoma.

Cell Discovery
Shi, Xiao X; Sun, Yaoting Y; Shen, Cenkai C; Zhang, Yan Y; Shi, Rongliang R; Zhang, Fan F; Liao, Tian T; Lv, Guojun G; Zhu, Zhengcai Z; Jiao, Lianghe L; Li, Peng P; Xu, Tiansheng T; Qu, Ning N; Huang, Naisi N; Hu, Jiaqian J; Zhang, Tingting T; Gu, Yanzi Y; Qin, Guangqi G; Guan, Haixia H; Pu, Weilin W; Li, Yuan Y; Geng, Xiang X; Zhang, Yan Y; Chen, Tongzhen T; Huang, Shenglin S; Zhang, Zhikang Z; Ge, Shuting S; Wang, Wu W; Xu, Weibo W; Yu, Pengcheng P; Lu, Zhongwu Z; Wang, Yulong Y; Guo, Liang L; Wang, Yu Y; Guo, Tiannan T; Ji, Qinghai Q; Wei, Wenjun W
Publication Date: 2022-11-08

Variant appearance in text: rs727502902
PubMed Link: 36344509
Variant Present in the following documents:
  • 41421_2022_479_MOESM4_ESM.xlsx, sheet 2
View BVdb publication pageA pediatric brain tumor atlas of genes deregulated by somatic genomic rearrangement.

Nature Communications
Zhang, Yiqun Y; Chen, Fengju F; Donehower, Lawrence A LA; Scheurer, Michael E ME; Creighton, Chad J CJ
Publication Date: 2021-02-10

Variant appearance in text: BRAF: 1794_1796dup; rs727502902
PubMed Link: 33568653
Variant Present in the following documents:
  • 41467_2021_21081_MOESM8_ESM.xlsx, sheet 3
View BVdb publication pageUsefulness of a novel device to divide core needle biopsy specimens in a spatially matched fashion.

Scientific Reports
Shiraishi, Takumi T; Inui, Shogo S; Inoue, Yuta Y; Saito, Yumiko Y; Taga, Hideto H; Kaneko, Masatomo M; Tsuji, Keisuke K; Ueda, Saya S; Ueda, Takashi T; Matsugasumi, Toru T; Taniguchi, Hidefumi H; Ueno, Akihisa A; Yamada, Takeshi T; Yamada, Yasuhiro Y; Iwata, Tsuyoshi T; Fujihara, Atsuko A; Hongo, Fumiya F; Ukimura, Osamu O
Publication Date: 2020-10-13

Variant appearance in text: rs727502902
PubMed Link: 33051506
Variant Present in the following documents:
  • 41598_2020_74136_MOESM2_ESM.xlsx, sheet 1
View BVdb publication pageMutational concordance between primary and metastatic melanoma: a next-generation sequencing approach.

Journal Of Translational Medicine
Manca, Antonella A; Paliogiannis, Panagiotis P; Colombino, Maria M; Casula, Milena M; Lissia, Amelia A; Botti, Gerardo G; Caracò, Corrado C; Ascierto, Paolo A PA; Sini, Maria Cristina MC; Palomba, Grazia G; Pisano, Marina M; , ; , ; Doneddu, Valentina V; Cossu, Antonio A; Palmieri, Giuseppe G; ,
Publication Date: 2019-08-28

Variant appearance in text: rs727502902
PubMed Link: 31455347
Variant Present in the following documents:
  • 12967_2019_2039_MOESM1_ESM.xlsx, sheet 2
View BVdb publication page