BRAF c.1753C>A ;(p.H585N)

Variant ID: 7-140453182-G-T

NM_004333.4(BRAF):c.1753C>A;(p.H585N)

This variant was identified in 3 publications

View GRCh38 version.
Publications:


Integrated molecular drivers coordinate biological and clinical states in melanoma.

Nature Genetics
Conway, Jake R JR; Dietlein, Felix F; Taylor-Weiner, Amaro A; AlDubayan, Saud S; Vokes, Natalie N; Keenan, Tanya T; Reardon, Brendan B; He, Meng Xiao MX; Margolis, Claire A CA; Weirather, Jason L JL; Haq, Rizwan R; Schilling, Bastian B; Stephen Hodi, F F; Schadendorf, Dirk D; Liu, David D; Van Allen, Eliezer M EM
Publication Date: 2020-12

Variant appearance in text: BRAF: 1753C>A; H585N
PubMed Link: 33230298
Variant Present in the following documents:
  • NIHMS1637640-supplement-SuppData1.xlsx, sheet 1
View BVdb publication pageCirculating tumour DNA sequence analysis as an alternative to multiple myeloma bone marrow aspirates.

Nature Communications
Kis, Olena O; Kaedbey, Rayan R; Chow, Signy S; Danesh, Arnavaz A; Dowar, Mark M; Li, Tiantian T; Li, Zhihua Z; Liu, Jessica J; Mansour, Mark M; Masih-Khan, Esther E; Zhang, Tong T; Bratman, Scott V SV; Oza, Amit M AM; Kamel-Reid, Suzanne S; Trudel, Suzanne S; Pugh, Trevor J TJ
Publication Date: 2017-05-11

Variant appearance in text: BRAF: 1753C>A
PubMed Link: 28492226
Variant Present in the following documents:
  • ncomms15086-s3.xlsx, sheet 1
View BVdb publication pageFrequent alterations in cytoskeleton remodelling genes in primary and metastatic lung adenocarcinomas.

Nature Communications
Wu, Kui K; Zhang, Xin X; Li, Fuqiang F; Xiao, Dakai D; Hou, Yong Y; Zhu, Shida S; Liu, Dongbing D; Ye, Xiaofei X; Ye, Mingzhi M; Yang, Jie J; Shao, Libin L; Pan, Hui H; Lu, Na N; Yu, Yuan Y; Liu, Liping L; Li, Jin J; Huang, Liyan L; Tang, Hailing H; Deng, Qiuhua Q; Zheng, Yue Y; Peng, Lihua L; Liu, Geng G; Gu, Xia X; He, Ping P; Gu, Yingying Y; Lin, Weixuan W; He, Huiming H; Xie, Guoyun G; Liang, Han H; An, Na N; Wang, Hui H; Teixeira, Manuel M; Vieira, Joana J; Liang, Wenhua W; Zhao, Xin X; Peng, Zhiyu Z; Mu, Feng F; Zhang, Xiuqing X; Xu, Xun X; Yang, Huanming H; Kristiansen, Karsten K; Wang, Jian J; Zhong, Nanshan N; Wang, Jun J; Pan-Hammarström, Qiang Q; He, Jianxing J
Publication Date: 2015-12-09

Variant appearance in text: BRAF: H585N
PubMed Link: 26647728
Variant Present in the following documents:
  • ncomms10131-s8.xlsx, sheet 1
View BVdb publication page