BRAF c.1734G>T ;(p.K578N)

Variant ID: 7-140453994-C-A

NM_004333.4(BRAF):c.1734G>T;(p.K578N)

This variant was identified in 3 publications

View GRCh38 version.
Publications:


An EGFR L858R mutation identified in 1862 Chinese NSCLC patients can be a promising neoantigen vaccine therapeutic strategy.

Frontiers In Immunology
Lin, Jing J; Liu, Jun J; Hao, Shi-Guang SG; Lan, Bin B; Zheng, Xiao-Bin XB; Xiong, Jia-Ni JN; Zhang, Ying-Qian YQ; Gao, Xuan X; Chen, Chuan-Ben CB; Chen, Ling L; Huang, Yu-Fang YF; Luo, Hong H; Yi, Yu-Ting YT; Yi, Xin X; Lu, Jian-Ping JP; Zheng, Xiong-Wei XW; Chen, Gang G; Wang, Xue-Feng XF; Chen, Yu Y
Publication Date: 2022

Variant appearance in text: BRAF: 1734G>T; K578N
PubMed Link: 36505399
Variant Present in the following documents:
  • Table_2.xlsx, sheet 3
  • Table_2.xlsx, sheet 2
View BVdb publication pageClinical and genomic features of Chinese lung cancer patients with germline mutations.

Nature Communications
Peng, Wenying W; Li, Bin B; Li, Jin J; Chang, Lianpeng L; Bai, Jing J; Yi, Yuting Y; Chen, Rongrong R; Zhang, Yanyan Y; Chen, Chen C; Pu, Xingxiang X; Jiang, Meilin M; Li, Jia J; Zhong, Rui R; Xu, Fang F; Chen, Bolin B; Xu, Li L; Wang, Ning N; Huan, Jiaojiao J; Dai, Pingping P; Guan, Yanfang Y; Yang, Ling L; Xia, Xuefeng X; Yi, Xin X; Wang, Jiayin J; Yu, Fenglei F; Wu, Lin L
Publication Date: 2022-03-10

Variant appearance in text: BRAF: 1734G>T; K578N
PubMed Link: 35273153
Variant Present in the following documents:
  • 41467_2022_28840_MOESM7_ESM.xlsx, sheet 1
View BVdb publication pageCirculating tumour DNA sequence analysis as an alternative to multiple myeloma bone marrow aspirates.

Nature Communications
Kis, Olena O; Kaedbey, Rayan R; Chow, Signy S; Danesh, Arnavaz A; Dowar, Mark M; Li, Tiantian T; Li, Zhihua Z; Liu, Jessica J; Mansour, Mark M; Masih-Khan, Esther E; Zhang, Tong T; Bratman, Scott V SV; Oza, Amit M AM; Kamel-Reid, Suzanne S; Trudel, Suzanne S; Pugh, Trevor J TJ
Publication Date: 2017-05-11

Variant appearance in text: BRAF: 1734G>T
PubMed Link: 28492226
Variant Present in the following documents:
  • ncomms15086-s3.xlsx, sheet 1
View BVdb publication page