BRAF c.1714A>G ;(p.I572V)

Variant ID: 7-140454014-T-C

NM_004333.4(BRAF):c.1714A>G;(p.I572V)

This variant was identified in 2 publications

View GRCh38 version.
Publications:


Mutation profiles in circulating cell-free DNA predict acquired resistance to olaparib in high-grade serous ovarian carcinoma.

Cancer Science
Hu, Dianxing D; Guo, Ensong E; Yang, Bin B; Qin, Xu X; Fu, Yu Y; Fan, Junpeng J; Zhuang, Xucui X; Yao, Qianqian Q; Lu, Funian F; Li, Wenting W; Xiao, Rourou R; Wu, Xue X; Yang, Xiaohang X; Wang, Zizhuo Z; Liu, Chen C; You, Lixin L; Zang, Rongyu R; Zhou, Qi Q; Zhao, Weidong W; Chen, Gang G; Sun, Chaoyang C
Publication Date: 2022-08

Variant appearance in text: BRAF: I572V
PubMed Link: 35661486
Variant Present in the following documents:
  • CAS-113-2849-s010.xlsx, sheet 1
View BVdb publication pageIdentification of pathogenic missense mutations using protein stability predictors.

Scientific Reports
Gerasimavicius, Lukas L; Liu, Xin X; Marsh, Joseph A JA
Publication Date: 2020-09-21

Variant appearance in text: BRAF: I572V
PubMed Link: 32958805
Variant Present in the following documents:
  • 41598_2020_72404_MOESM2_ESM.xlsx, sheet 3
View BVdb publication page