BRAF c.1694+74C>A

Variant ID: 7-140476638-G-T

NM_004333.4(BRAF):c.1694+74C>A

This variant was identified in 1 publication

View GRCh38 version.
Publications:


Mutational landscape and genetic signatures of cell-free DNA in tumour-induced osteomalacia.

Journal Of Cellular And Molecular Medicine
Wu, Nan N; Zhang, Zhen Z; Zhou, Xi X; Zhao, Hengqiang H; Ming, Yue Y; Wu, Xue X; Zhang, Xian X; Yang, Xin-Zhuang XZ; Zhou, Meng M; Bao, Hua H; Chen, Weisheng W; Wu, Yong Y; Liu, Sen S; Wang, Huizi H; Niu, Yuchen Y; Li, Yalun Y; Zheng, Yu Y; Shao, Yang Y; Gao, Na N; Yang, Ying Y; Liu, Ying Y; Li, Wenli W; Liu, Jia J; Zhang, Na N; Yang, Xu X; Xu, Yuan Y; Li, Mei M; Sun, Yingli Y; Su, Jianzhong J; Zhang, Jianguo J; Xia, Weibo W; Qiu, Guixing G; Liu, Yong Y; Liu, Jiaqi J; Wu, Zhihong Z
Publication Date: 2020-05

Variant appearance in text: BRAF: 1694+74C>A
PubMed Link: 32277576
Variant Present in the following documents:
  • JCMM-24-4931-s010.xlsx, sheet 1
View BVdb publication page